Publisert: , Oppdatert:

Oljeopprydding under isforhold

Under en oljevernaksjon gir is og kulde helt egne utfordringer. Erfaringer samlet blant annet gjennom Arktisk råd og arbeid på Svalbard danner grunnlaget for Kystverkets veiledning som brukes ved oljerydding under slike værforhold.

Det er relativt lite erfaring med oljevernaksjoner i is i norske farvann. På bakgrunn av ulike forkningsprosjekter på Svalbard og arbeid i Arktisk Råd har det blitt utarbeidet en veileder for oljevern i is og kulde. Kystverket har også fått bistand fra Sverige, som har hatt utfordringer med oljeutslipp i Østersjøen om vinteren. Kystverket har på bakgrunn av dette laget et veiledningsdokument for oljevern i is og kulde, som nå brukes for oppryddingen etter ”Godafoss”-havariet.

Status

Etter oljeutslippet fra ”Godafoss” 17.02.2011 har olje blitt ført med havstrømmen i opp lands Østfoldkysten over til Vestfold og nedover ytre del av Telemarkskysten og Aust- Agderkysten. Mye av området er islagt, utenfor isen går det strømrenner med til dels mye drivis.. Oljen har bare nådd strandsonen noen få steder, mye er skjermet av isen. Til dels mye olje har derfor kunnet bli tatt opp med oljevernutstyr på båter (mer enn 100 tonn er samlet opp på sjøen).

Utfordringer

Olje kan samle seg i is og snø som sammen med kulde og og korte arbeidsdager vinterstid bidrar til at innsatsen blir mer utfordrende og vanskelig. Som følge av dette er det en større ulykkesrisiko enn ved operasjoner på andre tider av året.

Strategier for oljeverninnsats vinterstid

er å begrense spredning og redusere skadeeffekter av eventuelt landpåslag. Utnyttelse av åpne råker, stillebelter og oljens drivretning bør i størst mulig grad benyttes for oppsamling med mekanisk utstyr. Dersom oljen ikke kan samles opp i fritt vann kan en metode være å ta opp oljekontaminert is og snø med grabb, gravemaskin eller annen maskinell utrustning. Erfaringsmessig vil det da være liten andel av olje i forhold til vann og is. Dette vil resultere i en tidkrevende separering av olje og smeltet is.

Sikkerhet

Sikkerhet for personellet er også en svært viktig faktor. Nedkjøling, glatte svaberg og dekk er viktig risikomomenter. Kulde og is innvirker på mange sider av hvordan oppryddingsinnsatsen kan gjennomføres.

Personellets kapasitet blir mer begrenset som følge av at:

  • Materiellet blir porøst som følge av kulde 
  • Vann fryser 
  • Dårligere batterikapasitet 
  • Isen kutter opp utstyret 
  • Økt drivstofforbruk

Oppryddingsmetoder

Naturlig nedbrytning - Selv om nedbrytingsprosessene kan være langsommere om vinteren kan naturlig nedbrytning av oljen være et godt alternativ ettersom miljøets sårbarhet er lavere om vinteren. Hvis ikke viktige miljøverdier er direkte truet.

Strandrensing kan i stor grad gjennomføres om vinteren uten at det ødelegger strandsubstansene. Dette skyldes at det økologiske miljøet er mer mindre sårbart enn andre tider av året.

Fjerning av olje med maskinelle og manuelle metoder skjer på tilsvarende måte som om sommeren. Maskinelt utstyr kan, som om sommeren, benyttes til å samle opp oljeholdig masse herunder is med olje.

Siste nytt