Publisert: , Oppdatert:

Ny beredskapsanalyse fra Kystverket

Økt satsning på kommunal beredskap, helhetlige oljevernsystemer og raskere responstid er noen av anbefalingene Kystverket gir i denne analysen.

Kystverket har nå ferdigstilt sin analyse av beredskapen mot akutt forurensning. Arbeidet bygger på analysene om sannsynlighet for oljeutslipp fra skipsfart og miljørisiko ved akutt forurensning.

Beredskapsanalysen beskriver behovet for å etablere komplette beredskapssystemer som består av nødvendig materiell og opplært personell. Kystverket anbefaler derfor følgende satsningsområder:

  • Økt satsing på kommunal beredskap mot akutt forurensning.
  • Lik grunnberedskap i alle beredskapsregionene langs kysten.
  • Raskere responstid ved å benytte redningstjenestens fartøy og losfartøy til innrigning av eventuelle havarister.
  • Betydelig styrking av oljeverndepotstyrker og styrking av opplæring og kompetanse hos personell.
  • Et større antall fiskefartøy og andre egna fartøy leies inn i for å bistå i beredskapen.
  • Fartøyene vil være knyttet til Kystverkets oljeverndepoter.
  • Enkelte materiellinvesteringer for å sikre helhet i beredskapssystemene.

Det konkluderes også med at behovet for større materiellinvesteringer i dag er redusert gjennom de siste årenes bevilgninger til Kystverkets investeringsplan for oljevernmateriell.

Metode

Beredskapsanalysen bygger på ”Analyse av sannsynlighet for Akutt oljeutslipp langs kysten av Fastlands-Norge, DNV 2010”, og foreløpige konklusjoner fra det pågående miljørisikoanalyseprosjektet.

Sannsynlighetsanalysen er benyttet som grunnlag for å etablere en beredskap som skal gjøre det mulig å håndtere de hyppigst forekommende utslippene. Dette er kystnære bunkersutslipp på inntil 400 tonn og utslipp av råolje mellom 2000 og 20000 tonn.

Det anbefales at grunnberedskapen blir lik langs hele kysten og at den som i dag bør bestå av private, kommunale og statlige beredskapsressurser. Grunnberedskapen skal sikre at nødvendige beredskapsressurser bringes raskt på plass og at tiltak raskt iverksettes for å begrense oljeforurensningen.

Det er identifisert sju områder hvor konsekvensen av et oljeutslipp er høyere sammenlignet med kysten for øvrig. I disse sju områdene er det gjennom simulering av oljedrivbaner og tiltak, utarbeidet et områdespesifikk anbefaling om hva slags type og mengde utstyr som bør være på plass innen en gitt tid.

De identifiserte systembehovene i grunnberedskapen og i de sju områdene er sett under ett for å få frem det totale behovet for beredskapsressurser. Totalbehovet er deretter holdt opp mot dagens etablerte beredskapsløsninger i en gapanalyse for å kunne identifisere nettobehovet.

Relaterte dokumenter

Siste nytt