Publisert: , Oppdatert:

Forum for utpekte havner

Fem norske havner – Oslo, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bergen – har gjennom havne- og farvannsloven fått status som utpekte havner. I vår ble det opprettet et forum for disse utpekte havnene, der de sammen med Kystverket skal kunne drøfte faglige og transportpolitiske spørsmål og utfordringer.

Havnene er logistikknutepunktene for transport mellom sjø og land. Dersom målet om mer sjøtransport skal nås, utgjør havnene en avgjørende del av transportkjeden. De danner også livsgrunnlag for mange lokalsamfunn langs kysten.

Stamnetthavner

I Nasjonal transportplan (NTP) 2010–2019 ble 31 av de norske havnene definert som stamnetthavner. Stamnetthavnene er havner som gjennom NTP er gitt riksveitilknytning. Det innebærer at staten sitter med ansvaret for både sjøverts og landverts infrastruktur til og fra disse havnene. Bakgrunnen for at disse havnene sikres riksveitilknytning, er erkjennelsen av at sjøtransporten må sees i sammenheng med de andre transportformene. Status som stamnetthavn vil ha betydning for prioriteringen av infrastrukturtiltak i den grad det er behov for utbedring av havnens tilknytning til landbasert eller sjøverts infrastruktur.

Utpekte havner

Fem av stamnetthavnene – Oslo, Stavanger, Kristiansand, Tromsø og Bergen – har i tillegg fått status som utpekte havner gjennom havne- og farvannsloven. Med unntak for Tromsø, er disse havnene identifiserte som viktige intermodale knutepunkt for nasjonal og internasjonal gods- og passasjertransport. Tromsø er pekt ut som et viktig ledd i oppfølgingen av regjeringens nordområdestratetgi.

De utpekte havnene skal i følge havne- og farvannsloven utarbeide en plan som ivaretar krav til arealtilgang og effektivitet som er nødvendig som operativt transportknutepunkt. Planen skal følge kravene til rullering som kommuneplan."

Kystverket koordinerer

Kystverket er statens etat for sjøtransport og havner, og skal arbeide for en effektiv og sikker sjøtransport. Etaten skal blant annet ivareta transportnæringens behov for effektive havner.

For å forenkle kommunikasjonen mellom de utpekte havnene og myndighetene, har Kystverket rett til å møte som observatør med talerett i de utpekte havnenes styrer. Kystverket skal i denne rollen fungere som kontaktpunkt og koordineringsinstans for nasjonale interesser i havnene.

Forum for utpekte havner

I tillegg til Kystverkets deltakelse i styrene i de utpekte havnene, er det altså nå opprettet et eget forum for utpekte havner. Forumet blir ledet av Kystverket. Formålet er primært å ivareta kontakten mellom havnene og statlig myndighet, og styrke dialogen mellom de utpekte havnene, herunder kan felles faglige og transportpolitiske spørsmål tas opp.

Det første møtet i forumet for utpekte havner var i Bergen 24. mars 2011. Neste møte planlegges holdt i Ålesund til høsten.

Siste nytt