Publisert: , Oppdatert:

Maritim infrastrukturrapport - Svalbard, Finnmark, Troms og Nordland

Kystverket Troms og Finnmark og Kystverket Nordland har i samarbeid utarbeidet en maritim infrastrukturrapport for de tre nordligste fylkene og Svalbard. Hovedformålet med rapporten er å gi informasjon om hvilke maritime rammebetingelser Kystverket legger til grunn for farleder som skal trafikkeres av større skip.

Vurderingene er gjort for fartøy som trenger dybder fra 11 meter til 28 meter, fra innseilingsled inn til havneområde.

Viktig område

Nordområdene er i ferd med å bli et betydelig næringsområde blant annet innen olje- og gass, bergverk og reiseliv. Regjeringens nordområdestrategi gir føringer for nordområdene og flere aktører intensiverer sitt arbeid med å fremme planer i regionen. Kystverket som nasjonal fagetat ønsker å møte denne utviklingen og har på den bakgrunn funnet det riktig å utarbeide en rapport som fokuserer på de maritime og faglige forutsetninger som ligger til grunn for fremtidig utvikling i nordområdene.

Innspill til NTP

Kystverket ønsker at rapporten skal være et innspill og arbeidsverktøy til den pågående prosessen med Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023. Dette for å synliggjøre utfordringer man står overfor med å tilrettelegge for en infrastruktur som er tilpasset den fremtidige industrielle utviklingen i nordområdene. I den sammenheng vil næringsaktiviteten i Barentshavet og Lofoten være av spesiell betydning. De infrastrukturelle løsninger vil være helt avgjørende for hvilke regionale ringvirkninger som kan oppnås.

Kystverket ønsker at rapporten vil bidra til mer helhetlig planprosesser, samtidig som den legger klare rammer for den maritime delen av planleggingen. Rapporten vil bidra til at det ikke benyttes ressurser på planlegging av fremtidige anlegg i områder hvor de maritime forhold ikke er tilfredsstillende.

Kystverket håper rapporten kan bli et nyttig redskap i fremtidig infrastrukturplanlegging i nordområdene.

Relaterte dokumenter

Siste nytt