Publisert: , Oppdatert:

Engasjerer studenter til internasjonalt oppdrag

Kystverket vurderer en mulig utvidelse av oppdraget til det regionale informasjonssenteret North Atlantic IMC. Tre studenter fra Høgskolen i Haugesund er engasjert av Kystverket til å utarbeide et forslag til nye utviklingsområder for senteret.

– EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA har bedt Kystverket se på muligheten for å inkludere flere land i samarbeidet og utvide senterets oppgaver, eksempelvis overvåking knyttet til forebygging av miljøkriminalitet i havområder. Oppgaven som høgskolestudentene skal utarbeide kan bli et viktig bidrag i dette arbeidet, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

Nautikkstudentene Dag Øystein Seglem, Endre Bjorå og Håvard Stautland ved Høgskolen i Haugesund skal skrive en Bacheloroppgave som fokuserer på muligheter, begrensninger og konkrete forslag knyttet til en mulig utvidelse av senterets oppgaver. I månedene fremover vil de intervjue nøkkelpersoner i Kystverket, Fiskeri- og kystdepartementet, EU-kommisjonen i Brussel og EMSA i Lisboa. Bacheloroppgaven skal ferdigstilles på slutten av året.

– Vi skal få utforske et område som er upløyd mark. Jeg synes det er utrolig spennende at vi får jobbe med noe som kan bidra til å styrke beredskapen og sjøsikkerheten for de seilende, sier Dag Øystein Seglem, som har over 13 års erfaring fra marinen og Kystvakten.

Et av fire europeiske sentre

North Atlantic Information Management Centre ble etablert 9. november 2010 ved Kystverkets regionkontor i Haugesund. Informasjonssenterets oppgave er å registrere og utveksle informasjon om maritim trafikk i Nord-Atlanteren og Barentshavet med Island, Danmark, Grønland, Færøyene og Storbritannia.

Informasjonssenteret er en del av et europeisk konsept for regional koordinering og utveksling av maritim informasjon, utviklet av EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA. Tilsvarende informasjonssentre er også etablert for områdene Nordsjøen, Østersjøen og Middelhavet. Informasjon fra sentrene utveksles til de regionale medlemslandene via EMSAs database i Lisboa.

Overvåker havområder

Det norske informasjonssenteret benytter data fra ulike overvåkingskilder, deriblant fra den norske satellitten AISSat-1 som gjør det mulig å identifisere skipsbevegelser over større havområder. Den satellittbaserte teknologien gjør det enklere å finne posisjonen til skip som trenger assistanse, nærliggende fartøy som kan bistå, og identifisere fartøy som er ansvarlige for oljeutslipp i havområder.

Maritim trafikkinformasjon som utveksles via senteret kan bidra til tidlig varsling når alvorlige hendelser oppstår, samt mer effektiv ressursplanlegging i forbindelse med søk og redningstjenester og havnestatskontroll.

Siste nytt