Publisert: , Oppdatert:

Frifinnelsen i Rocknessaken blir stående

Det er nå klart at Borgartings lagmannsretts dom med frifinnelse av Staten i erstatningssøksmålet etter Rockneshavariet i 2004 blir stående, i det Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at motpartens anke ikke skal tas opp til behandling.

Bulkskipet MS Rocknes grunnstøtte og kantret i Vatlestraumen sør for Bergen 19. januar 2004. 18 besetningsmedlemmer omkom i havariet, som også medførte betydelig forurensning i området.

13 forsikringsselskap saksøkte i 2008 Staten og krevde erstatning for sine kostnader som følge av havariet, til sammen ca 600 millioner kroner pluss renter. Grunnlaget for søksmålet var prinsipalt påstand om uaktsomhet hos Statens Kartverk Sjø knyttet til manglende melding om grunnen i Vatlestraumen, og uaktsomhet hos Kystverket knyttet til sikring av oppdatering av losenes farvannskunnskaper. Lagmannsretten fant at det ikke forelå erstatningsbetingende uaktsomhet på Statens side, og at det uansett ikke var årsakssammenheng mellom de påståtte forholdene og grunnstøtingen. Årsaken til grunnstøtingen var andre forhold på skipets side. Lagmannsretten kom til at grunnstøtningen mest sannsynlig skyldes feilnavigering av skipet, som av forskjellige årsaker var vanskelig å manøvrere i dette trange farvannet. Frifinnelsen er total og motparten må dermed også dekke Statens saksomkostninger.

Saken er den første i sitt slag som er prøvet i rettsapparatet, og saken har blitt fulgt med interesse av myndigheter og rederinæring i og utenfor Norge.

Det er advokatene Ole Kristian Rigland og Arne-Martin Sørli hos Regjeringsadvokaten som har ført saken for Staten. De har vært bistått blant annet av stabsdirektør Tormod Lunde, seniorrådgiver Kjersti Tusvik og losinspektør Haldor Sæther fra Kystverket. I tillegg har tidligere statslos og losinspektør Nils H Lund vært engasjert i saken. Det har vært en omfattende bevisførsel basert på ca 12 000 sider skriftlige bevis og over 30 vitner og sakkyndige hvorav 8 var ansatt i Kystverket. Hovedforhandlingen i lagmannsretten varte i 8 uker.

Siste nytt