Publisert: , Oppdatert:

Kystverket samordner prognoser over skipstrafikk

Kystverket har som transportetat behov for gode prognoser over fremtidens skipstrafikk. For å sikre konsistens mellom ulike fagavdelinger i etaten skal det nå utarbeides ett felles sett med prognoser. Det er initiert/iverksatt en anbudsprosess for utarbeidelse av prognoser – lagt ut på Doffin.

Senter for Transportplanlegging, plan og utredning (TPU) koordinerer det pågående prognosearbeidet. Det er til nå ikke utarbeidet felles prognoser over forventet skipstrafikk. Alle fagavdelinger i Kystverket har behov for trafikkprognoser, og det er viktig at alle utredninger og analyser har samme framtidsbilde.

Bruksområder

Prognosene skal anvendes i arbeidet med Nasjonal transportplan og planlegging av farleds- og fiskerihavntiltak, i arbeid med sjøsikkerhet (for eksempel utredninger innenfor los og VTS), i arbeid med nasjonal beredskap for akutt forurensning (bl.a. KVU Nasjonal slepebåtberedskap og ulike miljøanalyser) og i arbeidet med forvaltningsplaner. Innenfor flere av nevnte arbeidsområder er det behov for prognoser over skipstrafikkutvikling som grunnlag for utarbeiding av bl.a. trafikkanalyser, risikoanalyser, analyser av miljøkonsekvenser, samfunnsøkonomiske analyser og annet. Det er viktig at Kystverket opererer med samme prognoser i forhold til beredskapsdimensjonering som i arbeidet med los og VTS og farledsutbedringer.

I forhold til beredskapsarbeidet kan prognoser brukes til å planlegge og dimensjonere beredskapstiltak, mens prognosene i forvaltningsplansammenheng gir et bilde av fremtidens skipstrafikk i aktuelle havområder, hvorpå en kan gjøre kvalifiserte antakelser om fremtidige driftsutslipp til sjø og luft. I forhold til sjøsikkerhetstiltak kan likeledes kunnskap om fremtidig skipstrafikk utgjøre viktig informasjon om hvilke tiltak som gir best effekt i forhold til sikkerheten på sjøen samt til dels i hvilken rekkefølge tiltak bør prioriteres.

Frist for anbud er 9. mai.

Siste nytt