Publisert: , Oppdatert:

Nye føringer for gjennomføring av havnesikringdirektivet

Kystverket har sendt ut brev til norske havner og havneterminaler i forbindelse med nye føringer angående gjennomføringen av EUs havnesikringsdirektiv i Norge, EU-direktiv 2005/65

Formålet med direktivet er å bidra til økt sikkerhet og terrorberedskap i de delene av havnen som ikke omfattes av ISPS-koden og EU-forordning 725/2004.

Norges fortolkning og holdning til gjennomføringen av direktivet har hittil vært at Norge ikke hadde så mange ”havner” i direktivets forstand som ville falle inn under direktivets virkeområde, og at unntaksbestemmelsen i direktivets artikkel 2(4) ville komme til anvendelse på de fleste av Norges havneterminaler. Dette ble også konklusjonen etter en gjennomgang av eksisterende og nye sårbarhetsvurderinger.

I løpet av høsten 2010 og våren 2011 har EU-kommisjonen og ESA (EFTA Surveillance Authority) gitt klarere føringer på hvordan direktivet skal forstås og implementeres. Dette har blant annet kommet til uttrykk etter inspeksjoner både i Norge og i EUs medlemsland, og innebærer en strengere tolkning av direktivet enn den Norge og en del andre medlemsland har hatt til nå. Dette innebærer at Norge må innta en ny tilnærming til direktivet.

Relaterte dokumenter

Siste nytt