Publisert: , Oppdatert:

Rapport om miljørisiko ved akutt oljeforurensning fra skipstrafikken langs kysten av fastlands-Norge for 2008, og prognoser for 2025

En analyse av miljørisiko ved akutt oljeforurensning fra skipstrafikken langs kysten av fastlands-Norge for 2008, og prognoser for tilsvarende miljørisiko i 2025, viser at konsekvenser for sjøfugl og fisk kan være svært alvorlig i nord ved gitte årstider - men at ulykkesfrekvensen vil være høyest i sør.

(Illustrasjonsfoto)
(Illustrasjonsfoto)

På oppdrag fra Kystverket har Det Norske Veritas (DNV) foretatt en analyse av miljørisiko ved akutt oljeforurensning fra skipstrafikken langs kysten av fastlands-Norge for 2008, og prognoser for tilsvarende miljørisiko i 2025.  Etablering av prinsipper og metodisk grunnlag for miljørisikoanalysen har foregått i et tett samarbeid mellom DNV og Kystverket. I tillegg har representanter fra Direktoratet for naturforvaltning og Havforskningsinstituttet bistått med faglig rådgivning i arbeidet.

Rapporten bygger på rapporten ”Analyse av sannsynlighet for akutt oljeutslipp fra skipstrafikk langs kysten av fastlands-Norge” laget av DNV i 2010. I denne rapporten ble sannsynlighet for utslippshendelser estimert på grunnlag av AIS-data for 2008, samt trafikkprognoser for 2025. Kysten av fastlands-Norge ble delt inn i 38 kystsegmenter, og det ble beregnet sannsynlighet for akutt oljeutslipp for hvert kystsegment. I forhold til kjent ulykkesfrekvens for ulike fartøystyper og hvor langt de seiler (utseilt distanse) i norske farvann per år. 

Den samme inndelingen i kystsegmenter ble benyttet i rapporten om miljørisiko. Her er sannsynligheten for et akutt utslipp i et kystsegment kombinert med en områdenes sårbarhet for oljeutslipp (også for ulike oljetyper og mengder).
 
I denne rapporten er det tatt utgangspunkt i fire ressursgrupper: sjøfugl, sjøpattedyr, naturtyper (inklusive strandområder) og fisk for de fire årstidene.  Datagrunnlaget for disse gruppene er hentet fra resultater av prosjektet ”Miljøverdi og sårbarhetsanalyse” ledet av DN i 2011.

Miljørisiko er i denne rapporten vist for hvert kystsegment som sannsynlighet for utslipp kombinert med konsekvensen for de fire ressursgruppene innenfor dette.
 
Konsekvenser for sjøfugl og fisk kan være svært alvorlig i nord ved gitte årstider. Det forventes en økning i skipstrafikk, herunder olje og gasstransport i nordområdene, fram til 2025, dermed vil miljørisikoen også øke, særlig for utslipp av større mengder. I sør vil det også forventes en økning skipstrafikken i samme periode, og da særlig basert på frakt av gods på kjøl. Ut fra en langt større trafikkmengde og type skip, vil det forventes høyere ulykkesfrekvens i dette området som medfører at miljørisiko fortsatt vil være høyere i sør enn i nord.  Det forventes flere ulykker, men av mindre alvorlighetsgrad (mindre utslipp).

Rapporten tar ikke opp på ”worst case” senarioer, men baserer seg på dagens ulykkesstatistikk i Norge og i verden for øvrig.

Relaterte dokumenter

Siste nytt