Publisert: , Oppdatert:

Høring: Konsekvenser av skipstrafikk i Nordsjøen og Skagerrak

Kystverket har ledet arbeidet med utredning av konsekvenser av skipstrafikk i Nordsjøen og Skagerrak. Dette er en av flere rapporter som skal utgjøre det faglige grunnlaget for en forvaltningsplan for dette havområdet. Rapportene er nå ute på høring med frist for innspill 15.12.11.

Det er stor trafikk i Nordsjøen og Skagerrak, med alle typer skip og last. 27 % av trafikken foregår innenfor norsk økonomisk sone (NØS). Her er det stykkgodsskip og passasjerskip som har lengst utseilt distanse. Passasjerskip og fiskefartøy er de eneste skipstypene som har lenger utseilt distanse innenfor NØS enn utenfor. Skipene i NØS er gjennomgående mindre enn lenger sør i utredningsområdet.

I Nordsjøen og Skagerrak er det allerede etablert et omfattende internasjonalt regelverk for utslipp og miljøpåvirkning fra skip. I utredningen er det gjort greie for påvirkning og konsekvenser av skipstrafikken. De to største miljøutfordringene er: utslipp av klimagasser og risiko for utslipp ved akutte hendelser.

Utredningen ser også på forventet utvikling fram til 2030. Beregningene gir en økning i utseilt distanse på ca 16% i området totalt sett, og på ca 11% innenfor norsk økonomisk sone. Forebyggende tiltak som trafikkseparasjon, slepebåtberedskap og trafikkovervåking gjør at sannsynligheten for akutte hendelser går ned, selv om trafikken øker.

Det skal legges fram en melding til Stortinget om forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak våren 2013. Arbeidet med det faglige grunnlaget er i gang og ledes av Klima – og forurensningsdirektoratet (Klif). I tillegg til sektorutredningene som nå er på høring pågår et tverrfaglig arbeid med samlede konsekvenser, interessemotsetninger og samfunnsmessige konsekvenser.

Oversikt over prosessen og ferdigstilte rapporter finnes på Klifs hjemmesider.

Kontaktperson i Kystverket: Rolf Jørn Fjærbu

Viktige linker:

Fakta

Rapport

Siste nytt