Publisert: , Oppdatert:

Sluttseminar for MarSafe-prosjektet i Trondheim

Resultater fra det treårige forskningsprosjektet MarSafe ble 26. oktober presentert på et avsluttende seminar i Trondheim. På seminaret ble de vist til brukerbehov og teknologiske muligheter som bør satses på for å ivareta maritim sikkerhet i arktisk farvann i framtiden. Sluttrapport legges om kort tid ut på prosjektets nettsider.

Kystverket har siden 2008 deltatt i det nasjonale forskningsprosjektet som har kartlagt brukerbehov og teknologiske muligheter for økt maritim sikkerhet i nordområdene. Særlig blir det sett på hvilken vei en bør gå innen maritim kommunikasjon, sjøkartlegging, og integrert kystsoneforvaltning for å sikre de sårbare naturområdene i Arktis.

Nødhavner på Svalbard

Som en del av prosjektet, har Kystverket gjennomført en forhåndsvurdering av muligheten for bruk av nødhavn ved fare for akutt forurensing i farvannet rundt Svalbard. Dette har resultert i et forslag til 33 nødhavnlokaliteter på Svalbard som foreslås implementert i Kystverkets og Sysselmannens beredskapsplaner mot akutt forurensning.

En viktig del av dette arbeidet ble gjennomført i 2010, når Kystverket i samarbeid med Marintek, Norsk Polarinstitutt, Direktoratet for naturforvaltning og Sysselmannen på Svalbard befarte aktuelle nødhavnlokaliteter. Nautiske forhold og mulige interessekonflikter knyttet til naturmiljø, naturressurser, kulturminner og befolkningsrelaterte forhold på Svalbard, var noen av faktorene som ble vurdert under kartleggingen.

Utfordringer og begrensninger

På samlingen presenterte MarSafe 27 såkalte nøkler for økt maritim sikkerhet i nord¬områdene, som eksempelvis er knyttet til kommunikasjon og overvåking, maritime operasjoner, fartøy og fartøysbygging, utdanning og opplæring, informasjon og datagrunnlag, samt beredskap og søk og redningsaksjoner.

Prosjektets sluttrapport vil belyse behovet for mer omfattende sjøkartlegging og beredskaps-planlegging i nordområdene, samt etablering av nye kommunikasjonssatellitter for å legge til rette for bredbåndskommunikasjon.

Rapporten Arctic Marine Shipping Assessment 2009, utgitt av Arktisk råd, viser til akutt forurensning fra skip som en av de største truslene mot miljøet i nordområdene. Rapporten belyser behovet for nødhavner i arktiske farvann, samt begrenset infrastruktur og kommunikasjonsmuligheter som utfordring for å ivareta maritim sikkerhet.

Forslaget til nødhavnlokaliteter på Svalbard er lagt inn i Sjøkartverkets nye utgave av Den Norske Los for Svalbard og i Kystverkets karttjeneste Kystinfo.

Presentasjoner fra sluttseminaret er tilgjengelig her.

Fakta

  • 18 bedrifter og organisasjoner fra offentlig og privat virksomhet har deltatt i prosjektet, under ledelse av Marintek ved Kay Fjørtoft og Kongsberg Seatex ved Tony Haugen.
  • 33 nødhavner er foreslått tatt inn i Kystverkets og Sysselmannens Beredskapsplaner.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt