Publisert: , Oppdatert:

6,25 millioner til Kystverkmusea

Over statsbudsjettet for 2012 er det bevilget 9,250 millioner kroner til kystkulturtiltak. Av dette er 6,25 millioner øremerket Kystverkets etatsmuseums arbeid med formidling av historie og kystkultur.

Kystverkmusea ble opprettet i 2008 og er organisert som et nettverkssamarbeid mellom fire selvstendige museer: Lindesnes Fyrmuseum, Jærmuseet, Sunnmøre Museum og Museum Nord. Kystverkmusea er Kystverkets eget etatsmuseum. Det er kompetansesenter for dokumentasjon og formidling av etatens historie helt frem til i dag. Det har hele etatens virkefelt som ansvarsområde: Fyr- og merketjenesten, lostjenesten, havneutbygging, moderne trafikkovervåking og beredskapstjenester.

Midlene vil bli brukt til den museumsfaglige virksomheten ved Lindesnes fyrmuseum, Tungenes fyr, Dalsfjord fyrmuseum og Lofotmuseet.

- Det handler blant annet om å skape gode utstillinger og publikasjoner, sier Jo van der Eynden direktør ved Lindesnes fyrmuseum og leder av Kystverkmuseas fagråd. Han nevner blant annet etatsmuseets bokserie ”Kystens veivisere”, som har fått et godt rykte blant maritimt interesserte.

- Vi leser også med glede at Norsk fyrhistorisk forening bevilges 350 000 kroner, sier Jo van der Eynden.

Den frivillige organisasjonen arbeider for vern av fyrstasjoner og for tilrettelegging av fyr for bruk av allmennheten. Foreningen samarbeider med Kystverket og Kystverkmusea og samler de fleste leietakere og interessenter på norske fyrstasjoner.

Siste nytt