Publisert: , Oppdatert:

Vil utdype Oslofjorden

Hovedfartsåren for båttrafikk inn og ut av Oslo skal utbedres. På enkelte steder i den trafikkerte leia er det ikke dypere enn 11 meter. Nå foreslår Kystverket å sprenge flere små grunner for å gjøre sjøferdselen tryggere. Det holdes åpent møte om planene tirsdag 14. august i Oslo.

Oslo har Norges største gods- og passasjerhavn. I dag må de største laste- og cruiseskipene over i motsatt led for å styre unna grunner. Dette kan skape farlige situasjoner. I de foreløpige planene går Kystverket Sørøst inn for å fjerne inntil 60 000 kubikkmeter masse for å gjøre det sikrere for større båter å nå kai i hovedstaden.

Forebyggende
De planlagte tiltakene vil sammen med et system for å skille sørgående og nordgående trafikk, redusere risikoen for grunnstøtinger markant. Det vil også gi en betydelig nedgang i utslipp fra store skip. Tiltakene vil forbedre sjøsikkerheten for de lokale fergene betydelig. Alt i alt vil forslagene bidra til å redusere risikoen for uønskede hendelser som kan sette helse og miljø i fare. 
- Arbeidet er fremdeles i planleggingsfasen. Vi skal nå gjøre en del undersøkelser for å kartlegge hvilke konsekvenser tiltaket vil ha for miljøet, for eksempel friluftslivet og livet i fjorden, sier Geir Solberg, senioringeniør i Kystverket Sørøst.

Oslofjorden farled
(Det skraverte området viser hele planområdet)

forslag til tiltak i Oslofjorden 
(sirklene indikerer der de ulike tiltakene er plassert)

I forslaget som er utarbeidet har loser og andre nautiske fagfolk som trafikkerer området gitt innspill. Geir Solberg i Kystverket Sørøst understreker at det blir en grundig prosess før de aktuelle planene eventuelt kan bli realisert. Han tror ikke at inngrepet vil ha særlig store konsekvenser for fiskere og andre brukere av farvannet. Trålere fisker dypere enn 60 meter, så trålaktiviteten vil ikke bli direkte berørt. Ellers har Kystverket god dialog med Fiskeridirektoratet, som er fiskerifaglig myndighet. Fiskeriorganisasjonene gir sine innspill i høringsprosessen.

På høring
Forslag til planprogram som nå er lagt ut på høring skal gi plan- og fagmyndigheter, interesseorganisasjoner og offentligheten for øvrig anledning til å komme med uttalelser om hvilke løsninger som bør vurderes og hvilke tema som bør belyses i forbindelse med planleggingen. Høringsperioden ender 1. september. Arbeidet med forslag til reguleringsplan vil deretter starte opp. Også denne vil bli lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Forslaget til planprogram finner du her.

Prosessen
Asplan Viak bistår Kystverket med å utarbeide et forprosjekt og reguleringsplan med konsekvensutredninger for farleden inn Oslofjorden fra Søndre Langåra til havneanleggene i Oslo. Kystverket utarbeider selv en samfunnsøkonomisk analyse som en del av denne utredningen. En risiko- og sårbarhetsanalyse skal i tillegg utarbeides.

Åpent møte
Er du interessert i planene fra Kystverket Sørøst og ønsker mer informasjon, så er du invitert til et åpent informasjonsmøte om forslaget til planprogrammet.
Tid: tirsdag 14. august klokken 17.30.
Sted: Oslo havns administrasjonsbygg (skur 38) på Vippetangen.


Etter at forslaget til planprogram har vært på høring, vil de berørte kommunene Oslo, Bærum og Nesodden som ansvarlige planmyndigheter, fastsette det endelige planprogrammet.

Dette er ett av de største prosjektene Kystverket region Sørøst har ansvaret for. De to andre gjelder innseglingen til Borg havn i Fredrikstad.

Fakta

Åpent møte om Kystverkets forslag til planer
tirsdag 14. august i Oslo

Fakta om farleden
Oslo havn er en av de største havnene i Norge.
I 2010 ankom 4271 skip havna.
Brutto tonnasje for anløpende skip 69 403 000 tonn i 2010.
Kystverket ønsker stedvis å øke dybden i hovedfartsåra fra 11 til 14 meter.

Spørsmål om planprogrammet kan rettes til
Kystverket Sørøst
v/ Geir Solberg,
mob. 952 40 538,
geir.solberg@kystverket.no  

eller

Asplan Viak AS
v/ Jan Petter Laugen,
mob. 905 14 861,
janpetter.laugen@asplanviak.no

Siste nytt