Publisert: , Oppdatert:

Vurdering av nødhavner i Kystverket Sørøst

I Kystverket Sørøst foreligger det et forslag til i alt 95 nødhavnlokaliteter som er egnet til bruk i situasjoner der et fartøy er i nød og på denne måten kan representere en fare for akutt forurensning. Disse ble sendt på høring 20.februar 2012.

Kystverkets beredskapsplan for nødhavnprosedyrer skal videreutvikles og oppdateres i samsvar med risikobildet jfr. St.meld. nr. 14 (2004 – 2005) om sjøsikkerhet og oljevernberedskap.

Formålet med nødhavner er å forhindre eller begrense omfanget av akutt forurensing. De senere års skipsforlis både i Norge og utlandet har forsterket behovet for bedre planlegging og beredskap, og den økende oljetransporten langs norskekysten har forsterket dette behovet ytterligere.

Som ledd i en prosess med forhåndsvurdering av aktuelle lokaliteter gjennomfører Kystverket nå en høring der høringspartene bes om å uttale seg innen 15.03 2012

Kartoversikt:

Høringsforslag til nødhavner ligger i Kystverkets karttjeneste – KystInfo.
I meny til venstre velges kategorien: ”Nødhavner”, og videre ”Foreslåtte lokaliteter for nødhavner i region Sørøst”. Her kan en se nødhavnene i kartet, velge sjøkart, hente fakta-ark for hver enkelt nødhavn og se andre aktuelle interesser rundt nødhavnene.

Etter avsluttet høring og bearbeiding av innkomne uttalelser, vil Kystverket foreta en endelig vurdering av de mest aktuelle nødhavnene i fylket. Disse nødhavnlokalitetene vil deretter inngå i Kystverkets plan for beredskap mot akutt forurensning sammen med informasjon om den enkelte lokalitet som er relevant som beslutningsstøtte dersom bruk av nødhavn vurderes. Lokalitetene vil også inngå i beredskapsplanene til de interkommunale utvalgene for akutt forurensning, samt gjøres kjent for allmennheten i Kystverkets nettbaserte kartløsning KystInfo.

Hva er en nødhavn?

Sted hvor skip i nød kan gjennomføre tiltak for å stabilisere skipets tilstand, for å ivareta sjøsikkerhet, og for å sikre liv og helse, og miljø. Kystverket er gitt ansvaret å forhindre eller begrense omfanget av akutt forurensning og andre negative konsekvenser som følge av uønskede hendelser hvor fartøy er involvert, og et mulig tiltak her er å lede fartøy til nødhavn.

Når vil nødhavner tas i bruk?

Kystverket kan gripe inn ovenfor nødstedte fartøyer som truer sjøsikkerheten eller representerer en miljørisiko i norske farvann. Å lede et skip til nødhavn kan være et viktig tiltak for å unngå eller begrense skader som følge av eventuell akutt forurensing.

Hvem tar beslutningen om hvorvidt nødhavner skal brukes i nødstilfeller?

Kystverkets beslutning om bruk av nødhavn eller strandsetting blir tatt i samråd med en rekke lokale, regionale og sentrale myndigheter dersom tiden tillater det. Kystverkets beredskapsdirektør har endelig beslutningsmyndighet. For å være best mulig forberedt på situasjoner der det oppstår behov for å ta et skip inn til nødhavn, er det viktig at egnede nødhavner er lokalisert og vurdert på forhånd.

Kontaktpersoner:

Kystverket Sørøst
Senioringeniør Arne Sandvik
Tlf: 37 01 97 28

Kystverkets beredskapssenter
Seniorrådgiver Ingrid Lauvrak
Tlf: 33 03 48 20

Relaterte dokumenter:

Siste nytt