Publisert: , Oppdatert:

Meldeplikt ved STS-operasjoner i NØS

Fra og med 1. april 2012 vil oljetankere som skal foreta STS-operasjoner (skip til skip overføring av oljelast) i Norges økonomisk sone ha plikt til gi Kystverket melding om dette 48 timer før operasjonenes planlagte start. Dette følger av forskrift 20.12.2010 nr. 1782 om meldeplikt for oljetankere i NØS. Forskriften implementerer deler av MARPOL 73/78 vedlegg 1, kapittel 8 i norsk rett.

Meldingen skal blant annet inneholde informasjon om de involverte oljetankskipene og den planlagte STS operasjonen. For en total oversikt over meldingsinnholdet vises det til forskriftens § 6. Meldingen skal gis av både det lossende og lastende oljetankskipet.

Dersom opplysninger som nevnt i § 6 ikke foreligger 48 timer før operasjonens planlagte start, skal det oljetankskipet som skal losse likevel gi melding om at en STS-operasjon skal skje minst 48 timer før operasjonenes start. Manglende opplysninger skal gis så snart de foreligger.

Det presiseres at STS-operasjoner i territorialfarvannet er søknadspliktige etter havne- og farvannsloven § 27.

Meldingen skal gis til Kystverket ved NOR VTS i Vardø på e-post: nor.vts@kystverket.no eller på fax: +47 78 98 98 99. 

Siste nytt