Publisert: , Oppdatert:

Politiet tester ut SafeSeaNet Norway

Anløpsrapportering i SafeSeaNet Norway knyttet til Politiets sjøgrensekontroll settes 21. mars inn i en begrenset prøvedrift for Rogaland politidistrikt, Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, og Hordaland politidistrikt.

Et utvalg av agenter rapporterer i prøveperioden inn passasjer- og mannskapslister til de tre politidistriktene på vegne av skipsfarten.

─ Pilotløsningen har en planlagt varighet på seks måneder. Målsettingen er å innføre ordningen i alle politidistriktene med sjøgrense i løpet av året, men dette betinger en vellykket prøvedrift, sier seniorrådgiver Karl-Henrik Sjursen i Politidirektoratet.

Bedre sjøgrensekontroll

Politiet bruker opplysningene som skipsfarten rapporterer inn i SafeSeaNet Norway i oppfølgingen av lovpålagte oppgaver knyttet til sjøgrensekontroll. Som medlem av Schengen samarbeidet må norske myndigheter tilfredsstille krav om kontroll med trafikken over områdets yttergrenser og om overvåking av grensene.

Politiet mottar i dag passasjer- og mannskapslister fra skip som krysser norsk territorialgrense, som også er en av yttergrensene i Schengenområdet. Disse listene mottas enten på faks eller e-post og kontrolleres opp mot Schengen Informasjonssystem (SIS), et felles etterlysningsregister for hele Schengen-området.

─ I dag må Politiet plotte inn denne kontrollen manuelt i sine systemer. En overgang til elektronisk rapportering i SafeSeaNet vil frigjøre våre arbeidsressurser til andre oppgaver, samtidig som det vil høyne kvaliteten på kontrollen og bidra til at arbeidet kan utføres raskere, sier Sjursen.

Forenklet skipsrapportering

SafeSeaNet Norway er en nasjonal meldingsportal hvor fartøy, rederier og operatører som ankommer og forlater norske havner kan sende inn rapporteringspliktig informasjon elektronisk til kyststaten Norge. Offentlige myndigheter tilknyttet meldingssystemet kan hente ut opplysninger fra systemet basert på sine informasjonsbehov og myndighetsoppgaver.

Signering av drifts- og samarbeidsavtale for SafeSeaNet mellom Kystverket og Politiet.

Kystverket og Politidirektoratet signerte 17. februar 2012 drifts- og samarbeidsavtalen for Politiets rapporteringsløsning i SafeSeaNet Norway. Fra venstre: sjefingeniør Jarle Hauge i Kystverket, seksjonssjef Kristin Kvigne i Politidirektoratet, regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket, og Karl-Henrik Sjursen i Politidirektoratet.
Foto: Kystverket.

Skipsrapportering

Siste nytt