Publisert: , Oppdatert:

Anker dom i arbeidsrettssak

Staten ved Fiskeri- og kystdepartementet har bestemt seg for å anke dommen fra rettsaken som ble ført i Sunnmøre tingrett tidligere i høst, der en av Kystverkets avdelingsdirektører vant fram med sin påstand om usaklig omplassering.

Dommen påankes til lagmannsretten i sin helhet, det vil si både tingrettens rettsanvendelse og bevisvurdering. Det legges ned påstand om at staten frikjennes, og tilkjennes saksomkostninger for ting- og lagmannsretten.

Snever styringsrett

Staten mener at tingretten har trukket for snevre rammer for arbeidsgivers styringsrett i forhold til det arbeidsavtalen gir grunnlag for. Beslutningen om omplassering innebærer ingen endring av arbeidsavtalen og kan gjennomføres uten oppsigelse.
 
Regjeringsadvokaten, ved advokat Elisabeth Stenwig, er prosessfullmektig. Saken skal opp i Frostating lagmannsrett, men dato er ikke fastsatt.

Bakgrunn

Avdelingsdirektøren i Kystverket saksøkte staten ved Fiskeri- og kystdepartementet, etter å ha blitt omplassert fra avdelingsdirektør for en fagavdeling til en avdelingsdirektørstilling med ansvar for avhending av ikke-næringsaktive fiskerihavner. Avdelingsdirektøren vant fram i Sunnmøre tingrett i oktober og tingretten avsa dom om at omplasseringsvedtaket var rettsstridig. I tillegg ble Kystverket dømt til å betale erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap, pluss saksomkostninger.
 
Avdelingsdirektøren fikk ikke medhold i kravet om å stå i stillingen fram til rettskraftig dom foreligger, og vedkommende ble foreløpig omplassert fra og med 1. november. 
 
Kontaktperson:
Konst. kommunikasjonssjef i Fiskeri- og kystdepartementet, Halvard Wensel tlf: 97 18 07 84 

Siste nytt