Publisert: , Oppdatert:

Kystverkets istjeneste

Når minusgradene blir mange og kulda vedvarer, tetner isen til i fjordarmer og smale sund langs kysten av Sør-Norge. Gjenfrosne eller isete farvann og ising på fartøy skaper utfordringer for skipstrafikken. Kystverket overvåker og melder is situasjonen fra svenskegrensen til Rogaland hele vintersesongen.

– Det er viktig å holde transportveiene til sjøs åpne, sier Steinar Hansen, senioringeniør i Kystverket. Både folk og gods må fortsette å kunne forflytte seg sjøveien, og komme frem trygt og i tide. Det skal vi sørge for.

Kystverket er ansvarlig for å holde hovedleder og bileder langs kysten farbare. Havneområder og kommunens sjøområde ellers er kommunenes/havnevesenets ansvar.

Taubåt Balderisbrytingsjøis

Isbryting

Når isen tykner til og legger seg, sørger Kystverket for at isbrytere rydder vei. Isbrytere er i Norge private taubåter som er spesielt egnet for isbyting. Markedet er begrenset, og fartøyene er aldrende. Det koster å ha disse fartøyene i beredskap, men inntjeneingen er så lav, at ingen anser det som regningsvarende og bygge nye fartøyer.

Etaten har isbyterkontrakter som dekker Oslofjorden, Drammensfjorden, Halden, Moss, Agder og Telemark. Bukser og Bergin har kontrakt for Drammensfjorden og Halden. Kragerø Sjøtjeneste har anbudet for Oslofjorden samt Agderfylkene og Telemark. Moss Havnevesen har for Moss.

– Kontraktene må ses på som en førstehjelp ved milde vintre, forteller Steinar Hansen. Skulle det komme en skikkelig isvinter må vi hente inn langt flere ressurser – fra Kystvakt, Kystverk og private aktører. Dette kan bli en utfordring da markedet for isbytere er begrenset.

BIM
Norge er medlem av BIM (Baltic Ice Breaker Management) som er et Internasjonalt isbytersamarbeide der Sverige, Finland, Russland, Estland, Latvia, Polen, Tyskland og Danmark er med. Samarbeide søker å øke kompetanse og samhandling nasjonene imellom, og en erkjennelse av at vi har felles utfordringer hvis en hard isvinter setter inn. Selv med klimaendringer vil isproblematikk være ett vinterfenomen som kan skape store utfordringer for sjøtransporten i mange tiår fremover.

sjøisisbrytingHekkingen

Ismeldinger
Foruten isbryterne består Kystverkets istjeneste i å samle inn daglige ismeldinger fra havnene på Sør- og Østlandskysten samt Kirkenes. Gode og nøyaktige ismeldinger fordrer at havnene gjør observasjoner og vurderinger, og melder inn is situasjonen ved bruk av Baltic Ice Code. Satellittbilder er til hjelp, men pr i dag kan ikke disse gi en detaljert beskrivelse av is situajonen slik en meding vil gi. Meldingene publiseres på kystverket.no.  Det legges også ut iskart i Kystverkets åpne karttjeneste Kystinfo.

Ellers har BIM utviklet en egen webside der fartøyer kan hente relevante iskart, og se hvor isbyterne til enhver tid befinner seg. Se http://www.baltice.org/

Ser på nye forbedringer
Informasjons- og overvåkningssystemet BarentsWatch, som Kystverket er del av, ønsker i samarbeid med Meteorologisk institutt og Kystverket å se på muligheter for å forbedre istjenesten for havner og fjordområder ytterligere. Utviklingsprosjektet vil se på mulighetene for mer utstrakt bruk av høyoppløselige satelittbilder og finskala havmodeller, kombinert med observasjoner samlet av Kystverket.

istjenesteiskartkartsørøstoslofjordenis
Kartet viser issituasjonen fredag 25. januar 2013. Kartet er hentet fra Kystverkets karttjeneste Kystinfo.

 

Siste nytt