Publisert: , Oppdatert:

Høring: Innseiling til Borg, del II

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10 legger Kystverket reguleringsplanene for utbedring av leden inn til Borg havn i Fredrikstad og Hvaler kommuner ut til offentlig ettersyn. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for snuplass for fartøyer i Fuglevikbukta, deponiområder ved Møkkalasset og Svalskjær, og utdyping av farleden inn til Borg havn.Seilasen i leden fra ytre Oslofjord og opp til Borg havn krever god kunnskap om farvannet.

Trafikken er regulert i sjøtrafikkforskriften og det er blant annet losplikt i farvannet, krav til sikt og vilkår om bruk av taubåt i spesielle tilfeller.

Planlagte tiltak vil føre til en sikrere seilas i farvannet inn til Borg havn.

Offentlig ettersyn:

Informasjon om planarbeidet og plandokumentene fås ved henvendelse til Kystverket Sørøst v/Geir Solberg, geir.solberg@kystverket.no , tlf 37 01 97 48/ 952 40 538.

Merknader og innspill til planarbeidet merkes med saksnr. 12/2311, og sendes til: Kystverket, postboks 1502, 6025 Ålesund.

Frist for å komme med innspill er satt til 27.08.2013.

Relevante fagrapporter:

1. Forslag til planprogram
2. DNV/NGI_20100962-001-NT, 30112010: Kommentarer og vurderinger til høringsinnsigelser til reguleringsplaner og konsekvensutredning for Røsvikrenna og Belgen
3. DNV_2006-1502_06112006:Utvidelse av farleden til Borg havn
4. DNV 2009-1870_12B2J9D-9, 11022010: Kartlegging av bunnflora og –fauna ved innseilingsled Borg havn
5. DNV Biologiske undersøkelser i farleier - Borg havn. Norges Geotekniske Inst. (NGI)
6. Dr. Techn. Olav Olsen a.s. 10439-RE-010-4, 01062012: Prioritering av alternative deponier for reine mudringsmasser
7. Havforskningsinstituttet, 13092010: Faglig bistand til vurdering av strømforhold og spredning av sedimenter i vannmassene i forbindelse med farledsutvidelse
8. Havforskningsinstituttet, 02052013: Effekter av sprengning på hummer ved Kvernskjær. E-post.
9. KYSTVERKET, 12012012: Notat om mudringsutstyr
10. KYSTVERKET 2011/4622, 07082012: Samfunnsøkonomisk analyse av farledsutbedringen til Borg havn
11. NMM 2011209, 29082011: Arkeologisk registrering under vann for området. Deponering i sjø Hvaler og Fredrikstad Østfold fylke
12. NMM 2012164, 23082012: Rapport fra arkeologisk registrering under vann i forbindelse med mudring av Fuglevikbukta, Borg havn, Fredrikstad kommune
13. NMM (2012) Arkeologisk registrering i forbindelse med legging av sjøkabel til nyoppmerking av farleden fra Videgrunnen til Borg Havn Øra i Fredrikstad og Hvaler kommuner, Østfold fylke. Ref. nr. 2012270
14. NGI_20100208-00-1-R_18052010: Sedimentundersøkelse ved alternativ snuplass mars 2010
15. NGI 2009 Kystverket – Farled til Borg havn. Geofysisk og miljøteknisk undersøkelse. 20081759-1
16. NGI (2011) Borg havn – alternative deponier for rene mudringsmasser. Feltundersøkelser ved seks nye lokaliteter.
17. NOU 1991-15 Miljøsikkerhet i farledene. Farled Borg, kap 8
18. RAMBØLL 15052012: Konsekvenser av planlagte tiltak for vannforekomsten. Røsvikrenna – Fredrikstad
19. SINTEF F16114, 16072010: Dumping av løsmasser på sjøbunnen ved Fredrikstad. Kartlegging av strømforhold i Ørakanalen
20. SINTEF F22687, 10052012: CFD-vurdering av potensielle tiltak for forbedret vannføring i Ørakanalen
21. DNV 8-13NJ2S6-1, Rev. 04,2011-11-18 Oppdatering av risikoanalyse – Innseiling til Fredrikstad

 

Siste nytt