Publisert: , Oppdatert:

NTP 2014–2023: Offensiv satsing på sjøtransport

Kystverket er nøgd med den offensive satsinga på sjøtransport i Melding til Stortinget om Nasjonal transportplan 2014–2023 (NTP). – Med markant auka rammer både innan drift, vedlikehald og nyinvesteringar, er det lagt eit godt grunnlag for å løyse utfordringane for sjøtransporten, fastslår kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Regjeringa set av 19,4 milliardar kroner til Kystverket i neste planperiode. Sjøtransporten aukar med det sin del av den totale NTP-ramma. Meldinga til Stortinget skisserer ein kraftfull innsats innan Kystverket sine ansvarsområde.

Frå veg til sjø

Eit nytt satsingsområde frå Regjeringa er at ein stiller til rådvelde økonomiske midlar for å stimulere til overføring av gods frå veg til sjø. Det er øyremerka tre milliardar kroner dei neste ti åra til tiltak som skal gjere sjøtransporten meir effektiv og konkurransedyktig. Midlar skal gå til forsking og analyse, og til innføring av konkrete virkemiddel for å styrke nærskipsfarten.
Meldinga foreslår dessutan auka trykk på hamnesamarbeid for å oppnå reduserte kostnadar for næringstransporten.

Denne innsatsen vil stimulere til å flytte meir godstransport frå veg til sjø – noko som sparer både miljøet og eit belasta vegnett. Meldinga vil syte for at Kystverket kan halde fram og styrkje arbeidet for sikker sjøtransport i Noreg, seier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Sikrare sjøferdsel

Meldinga legg opp til vidare modernisering av sjøtrafikksentralane. Den legg også opp til at AIS-satellittovervakinga av skipstrafikken, som har vore prøvd ut sidan 2010, skal gjerast permanent. Dette er viktig for sikkerheita i havområda – særleg i Barentshavet og Norskehavet. Fornying og modernisering av navigasjonsinnretningar langs kysten er eit satsingsområde, og det er også ei vidare utvikling av hamnene og farleiene langs kysten.

– Eit viktig prosjekt for sjøtransporten er Stad skipstunnel. Den er eit farleistiltak som vil redusere ulukkesrisikoen og betre seglingstilhøva langs kysten. Dette er eit spektakulært prosjekt som vi ser fram til å ta fatt på, seier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Nordområda er også viktige satsingsområder. Meldinga set av midlar til å oppgradere og bygge ny hamneinfrastruktur i Longyearbyen, i tillegg til å vidareutvikle informasjons- og overvakingssystemet BarentsWatch.

Styrkar kapasiteten

Midlane til transportplanlegging og kystforvalting vil auke markant. Slik får Kystverket styrka sin kapasitet til å drive utgreiing, analyser og til å iverksetje tiltak.

– Kystverket får altså mange store og viktige oppgåver å løyse dei komande åra. Vi vil førebu oss godt, utarbeide gode planar for dei ulike oppgåvene og sikre oss tilstrekkeleg kapasitet til å utføre dei på ein god måte, seier kystdirektøren.
 
– Kystverket er klar til å ta fatt på desse utfordringane, og vil omsette dei politiske intensjonane til stor samfunnsnytte. Vi vil fortsette å arbeide hardt for ein sikker, effektiv og rein kyst, lovar kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.
 

Kontaktperson:

Kommunikasjonsdirektør Solveig Moe Frøland, mob. 922 08 089


NTP-pressemeldinger fra Fiskeri- og kystdepartementet:

Kart over tiltak:

Fakta

NTP 2014-2023: Oppsummering av tiltak

Fredag 12. april ble Melding til Stortinget nr. 26 (2012–2013) om Nasjonal transportplan (NTP) lagt frem av regjeringen. Her følger en regionvis oppsummering av hvilke Kystverk-tiltak den prioriterer for perioden 2014–2023.

Region Sørøst

Farledstiltak

Tiltak som fullføres i NTP-perioden:

 • Innseilingen til Borg havn, del I. 138 millioner kroner
  Tiltak med oppstart 2014-2017.
 • Innseiling til Oslo, 186 millioner kroner
 • Innseiling til Borg, del II, 303 millioner kroner

Tiltak med oppstart 2018-2023

 • Innseiling Grenland, 116 millioner kroner
 • Innseiling Farsund, 35 millioner kroner
 • Innseiling Kragerø, 101 millioner kroner
 • Mindre farleds og merketiltak, 22 millioner kroner

Tiltak i sjøtrafikksentraltjenesten 2014–2017

 • Fullføre moderniseringen av sjøtrafikksentralen i Horten, 7,4 millioner kroner

Tiltak i sjøtrafikksentraltjenesten 2014–2017

 • Fullføre moderniseringen av sjøtrafikksentralen i Brevik, 18,4 millioner kroner

Region Vest

Farledstiltak

Tiltak som fullføres:

 • Husøy, Melandsflua, 92 millioner kroner

Tiltak med oppstart i 2014-2017:

 •  Innseiling Svelgen, 17 millioner kroner
 • Innseiling Florø, 38 millioner kroner
 • Innseiling Bergen, Askøy, 24 millioner kroner
 • Nordlig innseiling Bergen, oppstart med 7 millioner kr, 219 millioner kroner i perioden 2018-2023

Tiltak med oppstart 2018-2023:

 • Mindre farleds- og merketiltak i korridor 4, 82 millioner kroner (deles med region Midt)
 • Ytre Steinsund med mer, 20 millioner kroner
 • Ulvesundet, 38 millioner kroner
 • Innseiling Måløy, 6 millioner kroner
 • Innseiling Risavika, 5 millioner kroner
 • Florø, øst for Nekkøya, 7 millioner kroner
 • Flåm, Aurland, 11 millioner kroner
 • Stad, 1000 millioner kroner

Statlige fiskerihavner

Tiltak som fullføres:

 • Salthella, Austevoll, 140 millioner kroner

Tiltak med oppstart i 2018-2023:

 • Kalvåg, Bremanger, 68 millioner  kroner

Tiltak i sjøtrafikksentraltjenesten 2014–2017

 • Fullføre moderniseringen av sjøtrafikksentralen på Kvitsøy, 29,9 millioner kroner
 • Fullføre moderniseringen av sjøtrafikksentralen på Fedje, 39,7 millioner kroner

Region Midt-Norge

Farledstiltak

Tiltak med oppstart i 2014-2017:

 • Innseiling Ålesund (Flatholmen), 6 millioner kroner

Tiltak med oppstart 2018-2023:

 • Indre Ålesund havn, 59 millioner kroner
 • Hjertøysundet, 36 millioner kroner
 • Mindre farleds- og merketiltak, korridor 7 (deles med Region Nordland): 82 millioner kroner
 • Vaulane, 26 millioner kroner
 • Ringholmen, 15 millioner  kroner
 • Nordlig innseiling Ålesund, 31 millioner kroner
 • Mindre farleds- og merketiltak i korridor 4 (deles med region Vest), 48 millioner kroner
 • Djupflua, 10 millioner kroner

Statlige fiskerihavner

Tiltak med oppstart i 2014-2017:

 • Fosnavåg, 50 millioner kroner
 • Gjerdsvika, oppstart med 47,4 millioner kroner i perioden, fullføres i perioden 2018-2023 med 62,6 millioner kroner

Tiltak med oppstart i 2018-2023:

 • Gjøsund, 10 millioner kroner

Region Nordland

Farledstiltak

Tiltak med oppstart 2014-2017:

 • Innseiling til Bodø, 124 millioner kroner
 • Mindre farleds- og merketiltak i korridor 8 (deles med reg. Troms og Finnmark) 41 millioner kroner i denne perioden,

Tiltak med oppstart 2018-2023:

 • Mindre farleds- og merketiltak i korridor 8 (deles med reg. Troms og Finnmark) 62 millioner kroner i perioden
 • Mindre farleds- og merketiltak i korridor 7 (deles med region Midt), 82 millioner kroner
 • Grøtøyleden, 75 millioner kroner
 • Raftsundt, 172 millioner kroner
 • Innseiling Rana, 48 millioner kroner
 • Stabbsundet, 46 millioner kroner
 • Innseiling Sandnessjøen, 44 millioner kroner
 • Alstahaugfjorden, 30 millioner kroner
 • Åmøy, 9 millioner kroner
 • Risøyrenna, 68 millioner kroner
 • Innseiling Østre Svolvær, 29 millioner kroner
 • Landegode, 20 millioner kroner
 • Bognes-Lødingen, 12 millioner kroner

Statlige fiskerihavnetiltak

Fullføring av pågående tiltak:

 • Myre, 197 millioner kroner
 • Træna, 55 millioner kroner

Tiltak med oppstart 2014-2017:

 • Hovden, 15 millioner kroner
 • Napp, 30 millioner kr

Tiltak med oppstart 2018-2023:

 • Røst, 105 millioner kroner
 • Andenes, 510 millioner kroner
 • Laukvik, 86 millioner kroner

Region Troms og Finnmark

Farledstiltak

Tiltak med oppstart 2014-2017:

 • Innseiling Tromsø, 73 millioner  kroner
 • Mindre farleds- og merketiltak i korridor 8 (deles med Region Nordland), 41 millioner kroner
 • Polarbase, 80 millioner kroner

Tiltak med oppstart 2018-2023:

 • Mindre farleds- og merketiltak i korridor 8 (deles med Region Nordland), 62 millioner
 • Leirpollen, Tana, 150 millioner kroner
 • Tjeldsundet (omfatter også utbedring i Nordland), 144 millioner kroner
 • Longyearbyen havn, 200 millioner kroner

Statlige fiskerihavnetiltak

Fullføring av pågående tiltak:

 • Berlevåg, 15 millioner kroner
 • Vannvåg, 31 millioner kroner

Tiltak med oppstart 2014-2017:

 • Sommarøy, 50 millioner kroner
 • Mehamn, 50 millioner kroner
 • Båtsfjord, 100 millioner kroner
 • Årviksand, 32 millioner kroner
 • Kristoffervalen, 75 millioner kroner
 • Breivikbotnen, 20 millioner kroner
 • Kamøyvær, 35 millioner kroner

Tiltak med oppstart 2018-2023:

 • Arnøyhamn, 12 millioner kroner
 • Sørvær, 15 millioner kroner
 • Skjærvøy, 25 millioner kroner
 • Skarsvåg, 15 millioner kroner
 • Kiberg, 20 millioner kroner
 • Vengsøy, 22 millioner kroner
 • Gamvik, 17 millioner kroner
 • Brensholmen, 25 millioner kroner
 • Engenes, 40 millioner kroner
 • Gjesvær, 10 millioner kroner
 • Tromvik, 20 millioner kroner
 • Div. moloreperasjoner, 50 millioner kroner
 • Svartnes, 15 millioner kroner
 • Kvaløyvåg, 10 millioner kroner

Tiltak i sjøtrafikksentraltjenesten 2018–2023

 • Fullføre moderniseringen av sjøtrafikksentralen i Vardø, 39,6 millioner kroner

Siste nytt