Publisert: , Oppdatert:

Fredag presenteres NTP for 2014–2023

Nasjonal transportplan (NTP) legger de viktigste føringene for Kystverkets arbeid i et 10-årsperspektiv. Fredag klokken 12 legger regjeringen frem sitt forslag til NTP for perioden 2014 til 2023.

Kystverket tar ansvar for sjøveien.; Foto: Rune Nylund Larsen
Kystverket tar ansvar for sjøveien.; Foto: Rune Nylund Larsen

Hva er NTP?

I Melding til Stortinget nr. 26 (2012–2013) om Nasjonal transportplan (NTP) presenterer Regjeringen sin strategi for transportpolitikken. Transportplanen har en planperiode på 10 år, men revideres hvert fjerde år. Gjeldende NTP (2010–2019) ble lagt fram i 2009.

NTP presenterer altså regjeringens transportpolitikk, og legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene. Planen gir svar på hva, hvor og hvordan transportsystemet skal bygges og oppgraderes framover.

Hvorfor er NTP viktig for Kystverket?

Kystverket er ansvarlig for utvikling og vedlikehold av den maritime infrastrukturen. Etaten skal sørge for sikker og effektiv ferdsel i farleier langs kysten og inn til havner. I denne utgaven av NTP fremmes det også tiltak som vil gi Kystverket et visst ansvar for styrking av nærskipsfarten, ved blant anna å introdusere nye økonomiske virkemidler som støtte til utpekte havner og til godsoverføring fra vei til sjø.

NTP er det viktige plandokumentet som skaper de langsiktige rammene for Kystverkets virksomhet, gjennom å prioritere hvilke oppgaver etaten skal løse de kommende ti årene. På bakgrunn av prioriteringene i NTP blir det utarbeidet et handlingsprogram, som i sin tur legges til grunn for de årlige budsjettene Kystverket får tildelt gjennom oppdragsbrevet fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Hvordan blir NTP til?

Kort og veldig forenklet oppsummert gjennomgår NTP følgende prosesser før den er vedtatt:

  • Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket utarbeider i fellesskap sitt Forslag til NTP, som er det faglige grunnlaget for departementenes arbeid med regjeringens transportpolitikk. I Kystverket har Senter for transportplanlegging, plan og utredning (TPU) sekretariatsfunksjonen for etatens arbeid med NTP. For øvrig bidrar alle Kystverkets enheter med faglige innspill til planprosessen.
  • Dokumentet blir så videre bearbeidet av departementene og Regjeringen, som kan omprioritere forslagene fra transportetatene og Avinor. Regjeringen legger så frem sitt forslag i Melding til Stortinget om NTP, noe som altså skjer fredag.
  • Deretter skal det behandles i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité som legger sin innstilling frem for Stortinget.
  • Stortinget tar så planene opp til forhandlinger. I forbindelse med behandlingen kan det bli fattet konkrete vedtak hvor Stortinget ber om at Regjeringen kommer tilbake til Stortinget med spesielle saker, før det vedtar den endelige NTP-en. Stortingets vedtak er ventet i løpet av juni 2013.     

Siste nytt