Publisert: , Oppdatert:

Vedtatte nødhavner langs sørøstlandet

En rekke steder langs oslofjorden og sørlandskysten er nå utpekt som nødhavner ved uønskede hendelser.

Fartøyet "Crete Cement" ble strandsatt ved Fagerstrand på Nesodden i 2008. (Foto: Kystverket)
Fartøyet "Crete Cement" ble strandsatt ved Fagerstrand på Nesodden i 2008. (Foto: Kystverket)

I situasjoner hvor fartøy representerer en fare for akutt forurensning kan et aktuelt tiltak være å ta fartøyet til nødhavn. Å sette fartøyet kontrollert på grunn for å begrense spredning og forurensningsomfanget er også et annet mulig tiltak i svært kritiske situasjoner.

Dersom nødhavn eller strandsetting av et fartøy skal benyttes har Kystverket klare prosedyrer for slik håndtering. Prosedyrene skal sikre at Kystverkets beslutninger om tiltak i slike situasjoner gjennomføres koordinert og enhetlig i samhandling andre myndigheter.

Omfattende prosess

Etter en grundig vurderings- og høringsprosess som omfatter både nautiske og miljømessige forhold og konfliktpotensial med tanke på arealbruk, er forhåndsvurderte nødhavnlokaliteter for Oslo og Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark , Aust-Agder og Vest-Agder nå ferdig. Berørte kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter, andre regionale myndigheter, bransjeorganisasjoner og miljøvernorganisasjoner har fått uttale seg underveis i arbeidet. De 99 forhåndsvurderte nødhavnene langs Oslofjorden og sørlandskysten vil bli kartfestet i Kystverkets kartsystem http://kart.kystverket.no/ . Her vil også finnes informasjon om hver nødhavn og resultatet av eventuelle konfliktvurderinger.

- Nødhavn er et tiltak som det ikke er behov for å bruke svært ofte. Når det derimot blir brukt kan det være helt avgjørende for å begrense skadeomfanget ved akutt forurensning, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Nødhavner langs kysten av Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Troms og Finmark er tidligere vedtatt. For nordlandskysten er arbeidet nå inne i en sluttfase og for Svalbard er store deler av kartlegging, vurderinger og høringsprosesser godt i gang med sikte på ferdigstillelse i løpet av 2013. 

Siste nytt