Publisert: , Oppdatert:

Høring: Merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten

Kystverket har forslag til reviderte bestemmelser om merking av permanent plasserte innretninger i petroleumsvirksomheten. Forslaget er sendt på høring til berørte parter.

Det følger av havne- og farvannsloven at det skal innhentes tillatelse fra Kystverket før navigasjonsinnretninger etableres, flyttes, fjernes eller endres. Havne- og farvannsloven gjelder imidlertid ikke for etablering av slike innretninger utenfor territorialfarvannet. Merking av innretninger i petroleumsvirksomhet faller derfor som regel utenfor. Dette reguleres derfor i stedet gjennom Petroleumstilsynets forskrift 29. april 2010 nr. 634 om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) § 71 første led. Den lyder:

"Innretninger skal være merket slik at de raskt kan identifiseres og slik at annen trafikk i området varsles. Merking av innretninger skal være i samsvar med Kystdirektoratets bestemmelser.”

Det er Kystverkets vurdering at forslaget til reviderte bestemmelser vil gi et bedre varsel for fartøy i nærområdet til innretningen.Tilleggslys skal ha en lengre rekkevidde enn tidligere – nå 3 nautiske mil, samt at hovedlys og tilleggslysene skal være synkronisert.

I tillegg legges det større vekt på bruk av radarsvarer (racon) og AIS navigasjonsinnretning. Det foreslås at de reviderte bestemmelsene skal gjelde fra 1.januar 2014 for nye innretninger. For eksisterende innretninger foreslås det en 5 års periode for å være i samsvar med endringene.

Frist for merknader er 2. desember 2013.

Spørsmål kan rettes til sjefingeniør Bjørn Erik Krosness

Høringsbrev

Forslag til reviderte bestemmelser

Høringsutkast - engelsk versjon / English version:
Provisions related to the marking of permanently located offshore units in the petroluem industry

 

Siste nytt