Publisert: , Oppdatert:

Kystverket utvikler nordområdestrategi

Kystverket reviderer nå sin nordområdestrategi. Økt aktivitet og interesse for området gjør det viktig at Kystverket har en god plan for sitt arbeid i nordområdene.

Kystverket utformet i 2010 sin første nordområdestrategi.  I ettertid har regjeringen lagt fram Meld. St. 7 (2011-2012) Nordområdene. Visjon og virkemidler. I denne slår regjeringen fast at de vil tilrettelegge for sikker sjøtransport og maritim næringsvirksomhet i nord.

En tverrfaglig intern arbeidsgruppe har gått i gang med revisjonsarbeidet.  Stortingsmeldingen, samt Kystverkets overordnende mål skal danne basis for den nye nordområdestrategien.
Strategien fra 2010 reflekterer i stor grad Kystverkets eksisterende oppgaver i nordområdene. Den reviderte strategien skal imidlertid synliggjøre hvilke utfordringer etaten har på området, og peke på fremtidige muligheter for arbeidet.

- Utviklingen i nord skjer raskt, sier leder for revisjonsarbeidet, seniorrådgiver John Evensen. Derfor er det viktig at vi er på banen og sørger for at Kystverket bidrar med sin kompetanse i hvordan dette sårbare området forvaltes.

Strategien har som mål å øke Kystverkets kunnskap om ny maritim aktivitet i nordområdene/Arktis og betydningen av dette for Kystverkets virksomhet – både operativt og forvaltningsmessig - i dag og framover.

Strategien skal peke ut satsingsområder for Kystverkets virksomhet i nordområdene. Gruppen er også bedt om å komme med forslag til hvordan etaten kan delta aktivt for å legge de maritime rammene for utvikling i nord.

Det skal ikke settes i verk nye utredninger for å utarbeide strategien, men gruppen vil trekke veksler på utredningsarbeid som er gjennomført i senere tid både i og utenfor Kystverket.
Gruppen skal komme med en plan for hvordan nordområdestrategien skal implementeres i organisasjonen og hvordan BarentsWatch kan brukes i arbeidet.

Gruppen skal også ta stilling til om det er behov for en mer permanent ”nordområdegruppe” i Kystverket.

Organisering av arbeidet

Arbeidsgruppen består av følgende:
Beredskapsavdelingen:   John Evensen (leder) + Synnøve Lunde
Kystforvaltningsavdelingen:  Kristin Frotvedt
Sjøsikkerhetsavdelingen:  Trond Langemyr
Kystverkets regioner og senter trekkes inn der fagavdelingene finner det nødvendig.

Gruppen skal ferdigstille sitt arbeid innen 1.2. 2014.

Fakta

Hva er ”nordområdene”?

Det fins ingen eksakt avgrensing av ”nordområdene” eller Arktis for den del, og mange institusjoner /organisasjoner bruker sine egne definisjoner. I denne sammenhengen definerer Kystverket; norsk landområde nord for Polarsirkelen, Norskehavet og Barentshavet – samt internasjonale områder i Arktisk der Norge er en viktig aktør som den geografiske avgrensningen.

 

Siste nytt