Publisert: , Oppdatert:

Presiseringer vedrørende konkurranseutsetting av tilbringertjenesten

Regjeringen vil omorganisere lostjenesten og la fredag 11. april frem en kombinert melding til Stortinget/lovproposisjon om losordningen. Kystverkets ansatte og organisasjonene ble orientert om dette samme dag. Proposisjonen er nå til behandling i Stortinget.

Samferdselsdepartementet har bedt Kystverket om å planlegge og forberede omorganisering av losordningen, inkludert en konkurranseutsetting av tilbringertjenesten. Det er viktig å presisere at lostjenesten ikke skal privatiseres. Dersom Stortinget slutter seg til konkurranseutsetting av tilbringertjenesten vil denne lyses ut på anbud. Først når resultatet av anbudsrunden foreligger vil man vite hvordan tilbringertjenesten endelig kan organiseres i fremtiden.

Målet er en mer effektiv lostjeneste, bedre ressursutnyttelse og lavere kostnader for nærskipsfarten. Kystverkets arbeid med omorganisering av lostjenesten og konkurranseutsetting av tilbringertjenesten begynner nå. Det er for tidlig å konkludere prosessen før arbeidet har begynt.

Siste nytt