Publisert: , Oppdatert:

Regjeringen omorganiserer og effektiviserer lostjenesten

Regjeringen i dag har lagt frem en kombinert stortingsmelding/lovproposisjon om losordningen i statsråd. Denne innbefatter at lostjenesten trekkes ut av Kystverkets nåværende regioner og legges direkte under Kystverkets hovedkontor. Samtidig vil Regjeringen konkurranseutsette tilbringertjenesten.

Regjeringen har i dag, 11. april 2014, oversendt til Stortinget Prop. 65 L – lov om losordningen. I tillegg til et forslag til ny loslov inneholder proposisjon en meldingsdel. Meldingsdelen inneholder Samferdselsdepartementets vurderinger og konklusjoner vedrørende lospliktens omfang og virkeområde, farledsbevisordningen, losavgiftene, organisering av lostjenesten og tilbringertjenesten.

– Meldingen understreker at samfunnet har behov for lostjenesten som en viktig del av sjøsikkerhetsarbeidet også i fremtiden, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

– Vi er glade for at Kystverkets ønske om å beholde lostjenesten i Kystverket har fått gehør i departementet. Kystverket har også fått tillit til å gjennomføre noen viktige grep for å sikre gode og kostnadseffektive lostjenester.

De viktigste forslagene fra regjeringen er:

  • Lostjenesten skal trekkes ut av Kystverkets nåværende regioner og legges direkte under Kystverkets hovedkontor. Det skal også bli et tydeligere skille mellom forvaltning og drift av lostjenesten.
  • Regjeringen vil konkurranseutsette tilbringertjenesten for å bedre ressursutnyttelsen og få en mer kostnadseffektiv drift.
  • Regjeringen vil etablere en ny differensiert farledsbevisordning for å gi skipsfarten økte muligheter for å seile uten los. Dette sparer kostnadene til los uten at sjøsikkerheten svekkes. Den nye ordningen vil gjøre det enklere for fartøy med lav risiko å få farledsbevis, og navigatører med særskilt erfaring og kompetanse vil få flere muligheter til å få farledsbevis.
  • Regjeringen vil vurdere reduksjon av losavgiftene i de årlige budsjettene.

Nedenfor gis en sammenstilling av de viktigste konklusjonene i proposisjonen.

Organisering av lostjenesten

Regjeringen går inn for å organisere lostjenesten som en egen enhet i Kystverket, samtidig som det gjøres et tydeligere organisatorisk skille mellom forvaltning og drift av lostjenesten. For Kystverket betyr dette at det må gjennomføres en omorganisering for å opprette en egen enhet for den operative lostjenesten. Omorganiseringen skal gjennomføres med virkning fra den 1. januar 2015. Ved omorganiseringen skal det også legges vekt på å tydeliggjøre hvilke oppgaver som finansieres gjennom avgiftene, god styring av tjenesten og et høyt servicenivå overfor brukerne.

Regjeringen vil også konkurranseutsette tilbringertjenesten. Dersom enkelte anbudskonkurranser viser at Kystverket likevel kan drive tjenestene til lavere kostnad enn andre aktører videreføres tjenesten i Kystverket. Sikkerheten og servicenivå overfor brukerne skal opprettholdes på dagens nivå.

Losplikten og farledsbevisordningen

Linjene i NOUen videreføres i stor grad i Regjeringens stortingsmelding.

Regjeringen mener at den generelle lengdegrensen for lospliktige fartøy på 70 meter bør videreføres. Den særskilte lospliktgrensen for passasjerfartøy settes opp til 50 meter. Lospliktgrensene for fartøy med farlig eller forurensende last vil bli utredet nærmere.

Regjeringen vil gå inn for å opprette et nytt losbordingsfelt ved Bastøy for hoveddelen av skipstrafikken i Oslofjorden dersom oppdaterte utredninger tilsier dette. Videre legges det opp til lettelser i losplikten ved forflytning i havn. Det legges ikke opp til andre vesentlige endringer i lospliktens geografiske virkeområde.

– Dette vurderte vi allerede i 1999 og 2002 og anbefalte da å opprette et nytt indre losbordingsfelt i Oslofjorden, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Vi vil nå levere en oppdatert utredning som ivaretar sjøsikkerheten og samtidig utnytter potensialet for en kostnadseffektiv løsning total sett for ytre Oslofjord. I vurderingen vil vi også ta hensyn til nasjonalparkene i området.

Regjeringen legger også opp til å innføre en ny differensiert farledsbevisordning, der farledsbeviset deles inn i ulike klasser ut i fra en vurdering av hvilket risikonivå ulike grupper av fartøy representerer. For fartøy opp til 100 meter skal det etableres en assessorordning for utsjekk av farledsbevis.

Kontaktperson i Kystverket:
Fungerende kommunikasjonsdirektør Sveinung Nedregotten, tlf: 920 63 154

 

Lenker:

Siste nytt