Publisert: , Oppdatert:

Nå skal det utarbeides detaljert reguleringsplan og utbyggingsavtale for «Detaljert reguleringsplan for innseiling Grenland» (Larvik kommune id 2014.10, Porsgrunn kommune id 914 og Bamble kommune id 263)

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norconsult AS på vegne av Kystverket Sørøst starter arbeidet med ««Detaljreguleringsplan for innseiling Grenland». Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Ved gjennomgang av tiltakene etter PBL §2, §3 og §4 stilles det ikke krav til utarbeidelse av planprogram eller konsekvensutredning. Det foreslås tiltak i tre kommuner. Etter Plan og bygningslovens § 3-7 overtar Kystverket etter avtale med Larvik, Bamble og Porsgrunn kommune oppgavene med å organisere planarbeidet og utarbeide planforslag. Dette innebærer at Kystverket legger reguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn og behandler innspillene i sluttbehandlingen. Kommunen fremmer så planen til vedtaksbehandling.

For «Detaljreguleringsplan Innseiling Grenland» er det to alternative farleder: 

  • Alternativ 1 med farledstiltak i Gamle Langesund medfører utdypingstiltak og utfylling i sjø i Larvik og Bamble kommune. Farleden skal utdypes til -16 m.o.h. i en bredde på 120-130 m
  • Alternativ 2 med farledstiltak både i Kalvenløpet og Gamle Langesund medfører utdypingstiltak og utfylling i sjø i Larvik, Bamble og Porsgrunn kommune.  Farleden i Gamle Langesund skal utdypes til -14 m.o.h. i en bredde på 120-130 m, mens farleden i Kalvenløpet skal utdypes til -14 m.o.h. i en bredde på 100 m.

Hensikten med planarbeidet er å justere/ utvide eksisterende farled i det aktuelle farvannet ved Gamle Langesund og eventuelt Kalvenløpet og øke dybden slik at dypgående fartøyer inntil 12,5 m kan seile her. Vedtatt plan vil være det juridiske grunnlaget for aktuelle sprengnings- og utdypingstiltak i farleden og skal også avklares hvilke steder i sjøen i nærheten av utdypingstiltakene som kan benyttes til utfylling av rene masser.I løpet av planprosessen vil det bli tatt stilling til om man skal gå for alternativ 1 eller alternativ 2.

Det er definert tre tiltaksområder med behov for utdypingstiltak. Disse er vist på vedlagte kartutsnitt. De tre tiltaksområder har følgende arealavgrensning;

  • Delområde A ligger i Bamble og Larvik kommune og er på 1 941 daa.
  • Delområde B ligger i Larvik og Porsgrunn kommune og er på 2 222 daa.
  • Delområde C ligger i Porsgrunn kommune og er på 827 daa.

Planen har fått 3 planider; PlanID 263 for Bamble kommune, PlanID 912 for Porsgrunn kommune og PlanID 2014.10 for Larvik kommune.

Områdene er i kommuneplanenes arealdel avsatt til følgende formål:

  • Bamble kommune: Området som berøres i kommuneplanens arealdel er satt av til vannareal for allmenn flerbruk. Farled justeres inn i kommuneplanen.
  • Porsgrunn: Området som berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område i sjø og vassdrag. Ingen endring i ny plan. Skipsleden er merket av med stiplet linje.
  • Larvik: Tiltak vil berøre naturreservat/fuglefredningsområde som er avsatt som naturområde i kommuneplanen.
  • Øyene er i hovedsak regulert til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Langøya (Bamble kommune) er båndlagt etter lov om naturvern.

I forbindelse med Nasjonal transportplan, NTP 2014-2023 er utbedringstiltak i innseilinga til Grenland prioritert i 2018-2023. Det innebærer at tiltaket planlegges i inneværende periode, slik at det eventuelt kan utføres i neste periode.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Kystverket Sørøst v/ Geir Solberg, tlf. 37019748, e-post: geir.solberg@kystverket.no, eller Norconsult AS v/ Jill Hammari Sveen, tlf. 916 41 253, e-post: jill.hammari.sveen@norconsult.com.

Informasjon om reguleringsplan ligger tilgjengelig på nettsidene til kommunene og Kystverket under:

Synspunkter som har betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig eller på e-post innen
29. september 2014 til Kystverket.

Adresse: Kystverket v/ Geir Solberg, Postboks 1502, 6025 Ålesund

Husk å merke innspillene med «2011/1880 Detaljreguleringsplan for innseiling Grenland, innspill til reguleringsplan». Alle kommunene vil få oversendt kopi av alle innspillene samlet etter at innspillene er vurdert av Kystverket.

Relaterte dokumenter

Siste nytt