Publisert: , Oppdatert:

Hever sikringsnivået i norske havner

PST har gått ut med informasjon om at det foreligger en konkret terrortrussel mot Norge. Trusselens mål og tidspunkt for gjennomføring er ukjent, og det er usikkert hva en eventuell trussel vil ramme.

På denne bakgrunn hever Kystverket det maritime sikringsnivået til nivå 2 med umiddelbar virkning for alle norske havneanlegg som omfattes av den internasjonale ISPS-koden. Sikringsnivå 2 vil være gjeldende til annen beskjed mottas fra Kystverket. Dette vil i praksis bety at alle omfattede havneanlegg umiddelbart må gjennomføre de sikringstiltak som er skissert under nivå 2 i de respektive havneanleggs sikringsplaner. Det betyr også at skip ved kai må forholde seg til det forhøyde sikringsnivå.

Når havnen eller havneanlegget får varsel om endring av sikringsnivået, skal de umiddelbart iverksette sikringstiltakene i sikringsplanene for det gjeldende sikringsnivået. Når dette er iverksatt skal det gis melding tilbake til Kystverket.

Hvilke tiltak som er aktuelle vil kunne variere, men typisk vil økt sikringsnivå innebære strengere adgangskontroll til havneanlegget, dvs strengere kontroll av både last og personer som skal inn i anlegget. For eksempel kan det bety hyppigere gjennomsøking av personer og gods, strengere identitetskontroll osv. Likeledes kan et typisk tiltak være økt overvåkning på havneanlegget.

Videre får en heving av nivå for havneanlegg også en konsekvens for skip som ligger ved eller skal inn til havneanlegget. Dersom sikringsnivået heves i et havneanlegg, må sikringsnivået heves tilsvarende på skip som skal anløpe havneanlegget.

Mer om Kystverkets arbeid innen havnesikring.

Kontaktperson:

Solveig Moe Frøland
kommunikasjonsdirektør
922 08089

Siste nytt