Publisert: , Oppdatert:

Begrenset høring: Reguleringsplanene for innseiling til Borg, ytre del. Borg II

I etterkant av offentlig ettersyn og innkomne merknader til plandokumentene er det gjort justeringer som krever en begrenset høring av dokumentene det er gjort endringer i. Endringene sendes derfor på begrenset høring til de parter som kom med innspill da planene var ute til offentlig ettersyn i perioden 23.01–19.03.2014.

Ved begrenset høring er det anledning til å komme med innspill til de endringene som er gjort i etterkant av offentlig ettersyn. Endringene er i hovedtrekk følgende:

  • Farledstraseen er justert slik at den nå følger dagens farledstrasé ved innseilingen til Hvaler/Fredrikstad, utenfor området kalt ”Løperen”.
  • Utdypingsområdet ”Kyrre” innenfor nasjonalparken er tatt ut av reguleringsplanen.
  • Dybdene i farleden i Hvaler er justert i reguleringsbestemmelsene og plankart til -17,0 meter, dette på grunn av behov for økte sikkerhetsmarginer i ytre del av innseilingen.
  • Belgebåen, Belgen Nord, Kalkegrunnen og grunne øst av Skålholmen er tatt inn som utdypingsområder, dette på bakgrunn av innspill fra losene og for å sikre at farleden er mest mulig sikker.
  • Konsekvensutredning og planbeskrivelse er justert på bakgrunn av innkomne merknader. Naturmangfoldloven er omtalt i henhold til innspill fra Fylkesmannen i Østfold og Nasjonalparkstyret.
  • Innkomne merknader er sammenfattet og kommentert. Disse ligger vedlagt.
  • Liste over viktige naturområder er oppdatert etter innspill fra Naturvernforbundet.
  • Avgrensingen for Fuglevikbukta naturreservat er lagt inn som illustrasjon på plankartet for reguleringsplanen for ”farled og snuplass i Fuglevikbukta”.
  • Tabell som viser arealformål i planbeskrivelsen er oppdatert.

Plandokumentene finner du til høyre på denne nettsiden. De legges ut til begrenset høring i perioden 06.05.14 – 11.06.14. Innspill til begrenset høring sendes til Kystverket, postboks 1502, 6025 Ålesund, eller e-post: post@kystverket.no.

Frist for å komme med innspill er satt til 11.06.14.

Alle innspill må merkes med saksnr. 12/2311.

Mer informasjon om planarbeidet fås ved henvendelse til Kystverket v/prosjektleder Eivind Edvardsen, tlf.: 76 06 96 46, e-post: eivind.edvardsen@kystverket.no
eller Kristine Pedersen-Rise, tlf.: 37 01 97 17, e-post: kristine.pedersen-rise@kystverket.no

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt