Publisert: , Oppdatert:

Sannsynligheten for akutt oljeutslipp fra skipstrafikk ved Svalbard og Jan Mayen

DNV GL har på oppdrag fra Kystverket utført en analyse av sannsynligheten for akutt oljeutslipp fra skipstrafikk ved Svalbard og Jan Mayen. Sannsynlighetsanalysen skal kunne benyttes som grunnlag for en miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse.

På bakgrunn av grunnlaget kan det utredes alternative tiltak for å styrke statens beredskap og dermed bidra til effektiv reduksjon av miljøskade ved akutt forurensning fra skip.

Analysen gir en oversikt over dagens trafikkbilde (2013), ulykkessannsynlighet og forventet type og størrelse av utslipp gitt at en ulykke har inntruffet. Konsekvensvurderingene eller risiko for miljøskade på sårbare ressurser langs kysten er ikke tatt med, da slike  vurderinger vil bli behandlet i en egen miljørisikoanalyse.

Resultatene fra sannsynlighetsanalysen er oppdelt i tre hoveddeler; først en beskrivelse av dagens skipstrafikk som  gir trafikkgrunnlag, deretter selve sannsynlighetsanalysen som presenterer forventede utslippshendelser for og til slutt prognoser for skipstrafikk i 2030.

Resulateter fra sannsynlighetsanalysen

Fra trafikkanalysen for Svalbard og Jan Mayen viser resultatet i hovedtrekk at fiskefartøy utgjør hoveddelen av utseilt distanse med ca. 69 %. Svalbard er estimert til å ha
de høyeste frekvensene for utslipp, grunnet en vesentlig høyere trafikkmengde (fordelingen er 96 % og 4 %av totalt utseilt distanse for henholdsvis Svalbard og Jan Mayen).

Det forventede årlige antall ulykker med utslipp av drivstoff eller last for Svalbard er 0.15, dvs. en ulykke med utslipp omtrent hvert 6. år, uavhengig av mengde på utslippet.

Jan Mayen er estimert å ha vesentlig lavere hyppighet av ulykker med utslipp. Det forventede årlige antall ulykker med utslipp av drivstoff eller last for Jan Mayen er 0.004, dvs. en ulykke med utslipp omtrent hvert 225. år

De utarbeidede prognosene for 2030 viser at den samlede utseilte distansen i området vil øke med ca. 29 %. Økningen er spesielt stor for store bulkskip og konteinerskip knyttet til ny transpolar trafikk, men den er også stor for passasjerfartøy. Fiskefartøyenes andel av trafikken går noe ned, men er fremdeles dominerende.

Siste nytt