Publisert: , Oppdatert:

Tolkningsuttalelse om mottaksplikten

Kystverket har i dag mottatt tolkningsuttalelse om bestemmelsen om mottaksplikt i havne- og farvannsloven § 39 fra Samferdselsdepartementet.

I forbindelse med klagesak som gjelder tildeling av seilingstider i Sandefjord havn, bad Kystverket om en tolkningsuttalelse om forståelsen av havne- og farvannsloven § 39.

I uttalelsen konkluderes det med at når en kommunes avgjørelse treffes med utgangspunkt i havne- og farvannsloven § 39, 1. ledd, som ledd i ordinær drift av havnen, med utgangspunkt i eiendomsretten og med sikte på kommersiell drift, så taler de beste grunner for en ikke står overfor ”utøving av offentlig myndighet” i forvaltningslovens forstand.

Dette innebærer i følge uttalelsen at forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, herunder klageadgang til Kystverket, ikke kommer til anvendelse på en kommunal havneeiers avgjørelse med utgangspunkt i havne- og farvannsloven § 39, 1. ledd, 1. punktum.

Kystverkets hovedkontor vil nå sluttføre behandlingen av klagene og tar sikte på å fatte et vedtak innen månedsskiftet mai/juni.

Tolkningsuttalelsene er vedlagt.

Kontaktperson:

Assisterende kystdirektør Per Jan Osdal på tlf. 41 57 08 90

Dokumenter:

Siste nytt