Publisert: , Oppdatert:

Farledsnormalen er ferdigstilt i Kystverket

Kystverket har fastsatt farledsnormalen etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Farledsnormalen er en intern instruks for Kystverket som skal brukes av ansatte som arbeider med arealplanprosesser, utbygging av farleder og havner og ved behandling av søknader om tillatelse etter havne- og farvannsloven.

Dokumentet gir utgangspunkter for hvilke standarder som skal gjelde for farledene, særlig om dybde, bredde og høyde i farvannet. Det beskriver også prinsipper for bruk av navigasjonsinnretninger ved utbygging av farleder. Farledsnormalen angir hvilke vurderinger Kystverket skal gjøre på disse områdene, og gir samtidig rom for lokale og skjønnsmessige vurderinger.

Farledsnormalen skal bidra til å oppfylle Kystverkets hovedmålsettinger om en effektiv sjøtransport, sikre trygg ferdsel og hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium.

Farledsnormalen skal også bidra til en effektiv saksbehandling og lik praksis i hele Kystverket. Videre skal farledsnormalen gi rammer for Kystverkets vurdering når det gjelder bruk av sjøarealer på et tidlig tidspunkt, og slik legge til rette for god samhandling med andre etater, næringsliv og private.

Siste nytt