Publisert: , Oppdatert:

Nybrottsarbeid på ankringsplasser

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet, har Kystverket gjort en gjennomgang av etablerte ankringsplasser langs kysten. Rapporten som nå er klar skal bidra til økt sjøsikkerhet for skip som skal ankre i norske farvann.

Arbeidet har nå resultert i en rapport som beskriver ca 40 av de mest brukte ankringsfelt/ankringsplasser som sjøfarende, loser og sjøtrafikksentraler benytter seg av langs hele norskekysten.    

- Da arbeidet tok til, viste deg seg at få hadde inngående kunnskap om emnet ankring, forteller prosjektleder Andor Antonsen. 
- Det har nok sammenheng med at ankring vies lite oppmerksomhet i utdanningsinstitusjonene, forklarer han. 

Nybrottsarbeid
Det har vært nybrottsarbeid å finne måter å dokumentere egnethet ut over praktisk erfaring. En arbeidskrevende del av prosessen, har vært å finne rett metodikk og beregningsmetode for å beregne maksimal vindstyrke og fartøystørrelse de ulike ankringsplassene er egnet til. 

- Det finnes svært lite data når man skal beregne lasten på et ankersystem, forteller prosjektlederen. 

Det Norske Veritas har gjennomført simuleringer av relevante skipsmodeller og utarbeidet en rapport som gir grunnlag for beregninger som brukes i rapporten. Av mangel på geotekniske data som kan beskrive hvorvidt ankerplassen har god eller dårlig holdebunn, er rapporten basert på erfaringer fra loser og kapteiner.

Detaljert informasjon
Rapporten beskriver hver enkelt ankringsplass med kartskisse, vind- og strømforhold, antatt bunnforhold, trafikktetthet, vurdering om ankringsplassen, beregning av kjettinglengde og tiltak hvis fartøyet skulle ”dregge” (flytte på seg under oppankring, som følge av ytre krefters påvirkning). Det er også tatt med noe om sårbarhet, verneområder, undersjøiske installasjoner, sjøkabler og akvakulturanlegg for hver ankringsplass der dette er kjent. 

Kunnskap gir bedre praksis
- Denne oversikten gir brukerne bedre forutsetninger til å gjøre mer kvalifiserte vurderinger i forhold til dregging ved ankring, kommenterer losinspektør Hans Morten Midtsand. 
- Slik kan vi bedre unngå uønskede hendelser som går ut over sjøsikkerheten. Vi ser for oss å videreføre arbeidet med de resterende ankringsplassene med bruk av samme metodikk, avlutter han. 

Prosjektet har også avdekket behovet for geotekniske undersøkelser av sjøbunnen og holdekraftstester i en del ankringsområder.

Siste nytt