Publisert: , Oppdatert:

Vurderer et driftskonsept for Stad skipstunnel

Kystverket leder prosjektet som utforsker muligheten for effektiv og sikker drift av verdens første fullskala skipstunnel i Sogn og Fjordane. Et konkret driftskonsept er nå under utredning og skal oversendes Samferdselsdepartementet innen 31. desember 2014.

Stortinget har satt av 1 milliard kroner til prosjektet i andre halvdel av planperioden for NTP 2014 – 2023, og det er mulig oppstart etter 2018.

Resultatet fra Kystverkets forundersøkelser vil gi departementet et bedre beslutningsgrunnlag for å vurdere oppstarten av et forprosjekt for Stad skipstunnel.  Forprosjektet og etterfølgende kvalitetssikring KS2 vil så være grunnlaget for Stortingets behandling med hensyn til endelig finansiering og gjennomføring av prosjektet.

Ifølge dagens planer skisseres Stad skipstunnel som 1,7 kilometer lang med en tunnelhøyde på 37 meter og en bredde på 26,5 meter. Dersom den settes i drift vil skipstunnelen kunne gi fartøy på størrelse med Hurtigruta en tryggere seilas langs det værutsatte Stadhavet.

Forundersøkelsene som nå pågår skal blant annet utarbeide et driftskonsept for skipstunnelen.  Innen 31. desember 2014 skal Kystverket i hovedtrekk:

 • Videreutvikle og konkretisere et driftskonsept for skipstunnelen, deriblant sikkerhet ved gjennomfart, ulykkeshåndtering, og økonomisk drift.
 • Konkretisere samfunnsmålet om mer transport på sjø framfor vei og se dette i sammenheng med tidsbesparelser, redusert ventetid, ulykkesrisiko og konsekvenser for ulykker, samt trafikkavvikling og trafikkregularitet.
 • Utarbeide resultatmål for et forprosjekt, deriblant for kvalitet, kostnad, tid, og helse, miljø og sikkerhet (HMS).
 • Utarbeide en oppdatert risikoanalyse for Stad skipstunnel, med hensyn til person- og miljørisiko. Konsekvenser ved brann i skipstunnelen, potensiell risiko og sannsynlighet for uønskede hendelser og ulykker, samt type potensielle uønskede hendelser og ulykker, og mulige årsaker og konsekvenser vil belyses i dette arbeidet. Man vil også vurdere mulige restriksjoner for transport av farlig og forurensende last i skipstunnelen og for fritidsflåten.
 • Utarbeide en gevinstrealiseringsplan for maksimal utnyttelse av skipstunnelens nytteverdi. Planen vil foreslå et system for tildeling av farledsbevis, og vurdere behov for autorisasjon eller godkjenning av fartøy som ønsker å benytte skipstunnelen, men som ikke er pliktig å seile med farledsbevis eller los.
 • Vurdere fremtidige behov basert på blant annet trender og teknologisk utvikling.

FAKTA OM SKIPSTUNNEL

 • Lengde: 1700 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 49 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Arealet på tverrsnittet: 1625 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 million m3. Tilsvarer cirka 7,5 million tonn med sprengt fjell.
 • Totale kostnader: Ca. 2 milliard kroner
 • Byggetid: Ca. 5 år

Last ned bilder fra prosjektet her.

Kontaktpersoner

Prosjektleder Terje Andreassen, mobil: 48 13 18 60
Prosjekteier Jarle Strand, mobil: 99 26 29 36 

Fakta

Klikk på bilder for større versjon

Se bilder og film på Flickr

STAD SKIPSTUNNEL

 • Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas forbi Stad.
 • i Nasjonal transportplan 2014-2023 er det satt av 1,5 milliard kroner til prosjektet i første plannperiode, og 1,3 milliarder i andre planperiode.

BYGGINGEN

 • Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.
 • Det blir utredet tre ulike alternativer for bruk av steinmasser fra tunnelbyggingen, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

PROSJEKTET

 • Kystverket har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene ”Nullalternativet” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (Hurtigruta).
 • Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.
 • I NTP 2014-2023 sa regjeringen at de ønsket å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.
 • Positive effekter, som verdien av tilrettelegging av trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.
 • Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
 • I NTP 2018-2029 er Stad skipstunnel inne med en ramme lik kostnadsoverslaget på 2,7 milliarder, 1,5 milliarder kroner ligger inne i første del av NTP – for perioden 2018 til 2023.
 • Kystverket skal overlevere sitt forprosjekt til Samferdselsdepartementet til våren 2017. Prosjektet skal så gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2). Videre skal saken opp i stortinget for endelig finansiering.

NØKKELTALL

 • Lengde: 1700 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 50 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Areal på tverrsnitt: 1661 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner m3. Tilsvarer cirka 8 millioner tonn med sprengt fjell
 • Estimerte byggekostnader: Ca. 2,7 milliard kroner
 • Estimert byggetid: Ca. 3-4 år

Siste nytt