Publisert: , Oppdatert:

Kartlegger risiko i 44 farleder

Kystverket har startet et arbeid som vurderer risikoen for ulykker og miljøforurensning i 44 farleder. Resultatet fra risikoanalysen kan brukes til å evaluere særskilte begrensninger for bruk av farledsbevis og om det er behov for å iverksette andre risikoreduserende tiltak.

Arbeidet blir presentert i en rapport som skal ferdigstilles innen august 2015. Risikoanalysen blir gjennomført i farleder på Østlandet, Sørlandet, og i deler av Rogaland og Nordland i regi av DNV GL på vegne av Kystverket. Arbeidet bygger videre på DNV GLs analyse fra 2013, hvor 19 farleder ble risikovurdert. 

Prosjektet består av arbeidsgrupper som er sammensatt av sjøkapteiner utnevnt av Norges rederiforbund og statsloser fra Kystverket − som har lang erfaring og god lokalkunnskap i de aktuelle farledene.

− Kystverket legger stor vekt på brukerinvolvering i hele prosessen. Arbeidet legger opp til at skjønns- og erfaringsmessige fastsatte begrensninger skal bli erstattet av risikobaserte vurderinger. På sikt ønsker vi å ha en slik prosess for alle trafikkerte farleder hvor det er begrensninger for skipsfarten, opplyser prosjektleder Tommy Haugsnes i Kystverket.

Kartlegger risikonivåer

Risikoanalysen vil presentere risikonivået i de ulike farledene uavhengig av om det blir brukt los eller farledsbevis. Hovedfokuset er å identifisere, kvantifisere og sammenligne ulike risikoparametere for farledene, deriblant trafikktetthet, kryssende trafikk, farledens bredde og merking, strømforhold, og miljøsårbarhet. Prinsipper og metodikk er etablert i et samarbeid mellom Kystverket, DNV GL og representanter fra rederinæringen.

Etterspurt av næringen

Risikoanalysen skjer på bakgrunn av etterspørsel fra næringen, som over lengre tid har ønsket at lokale begrensninger skal avgjøres på bakgrunn av risiko, ikke skjønns- og erfaringsbaserte vurderinger.

Risikoanalysen vil inngå i en rapport som vil kunne brukes til å evaluere særskilte begrensninger for bruk av farledsbevis og iverksette andre risikoreduserende tiltak for å trygge sjøsikkerheten.

− I fremtiden kan risikoanalysen bidra til å lette kravet for bruk av farledsbevis i farleder hvor det er lav risiko, noe som også kan være et virkemiddel for å overføre mer godstransport fra vei til sjø, sier Haugsnes.

Fakta

Farleder som skal risikoanalyseres i 2014/3015

Sandvika
Vesterelva til Fredrikstad
Kjøkøysundet
Halden
Tønsberg
Sandefjord (fra Sydøstgrunnen)
Bonden til Sandefjord
Larvik
Langesund
Langesundbukta - Dypingen - Porsgrunn
Helgeroafjorden/Kalven
Eidangerfjorden
Vollsfjorden
Porsgrunn - Skien
Åtangen
Snekkevik
Litangen
Valberg - Strand
Risør
Grimstad/Vikkilen
Vestregapet - Kongsgård
Mandal til Gismerøya
Lindesnes - Vestregapet (indre led)
Våre - Øst av Langboene
Rosfjorden
Fedafjorden
Hidrasundet
Abelnes
Egersund
Nordresundet
Hellvik
Sirevåg
Rogaland Sjøtrafikkområde
Karmsundet
Rogaland Sjøtrafikkområde
Saudafjorden
Storebø
Kobbaleia
Eide
Tjuvasundet
Gudvangen
Leirfjorden - Vefnsundet
Raftsundet
Tjeldsundet

Farleder som ble risikoanalysert i 2013

Oslofjorden
Drammensfjorden
Fredrikstad
Sarpsborg
Kragerø
Bonden til Eydehavn
Eydehavn til Arendal
Galtesund
Lillesand
Kristiansand
Høllen
Farsund
Flekkefjord
Jøssingfjord
Rekefjord
Vatlestraumen
Florø
Skatestrømmen
Måløysundet

 

Siste nytt