Publisert: , Oppdatert:

Høring: Konsekvensutredning for farledsprosjektet ”Innseiling til Oslo”

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges konsekvensutredningen for farledsprosjektet ”Innseiling til Oslo” for tiltakene i Nesodden kommune ut til offentlig ettersyn. Formålet med farledsprosjektet er å utdype farleden fra Drøbaksundet og inn til Oslo havn.

Innspill til konsekvensutredningen merkes med saksnr. 15/2806 og sendes til Kystverket Nordland, Postboks 1502, 6025 Ålesund eller epost: post@kystverket.no .

Frist for innspill er 24.8.2015. Kontaktperson: Magnus Rørvik, magnus.rorvik@kystverket.no

For mer informasjon om prosjektet, se www.kystverket.no 

Informasjon om prosjektet

I forbindelse med utbedringen av farled i innseiling til Oslo er det aktuelt å gjennomføre utdypingstiltak på grunner som ligger i Nesodden kommune. Det er 11 grunner i prosjektet som ligger i Nesodden kommune. Grunnen ”Kristoffergrunnen” ligger på kommunegrensen mellom Nesodden og Bærum. Det er ikke beregnet hvor stor andel av massene på denne grunnen som ligger i henholdsvis Nesodden og Bærum kommune.

Samlet mengde masse som skal utdypes i Nesodden (inkludert hele ”Kristoffergrunnen”) ca. 27 000m3. Grunnene i Nesodden kommune skal utdypes til en dybde på 14 meter, i tillegg kommer 0,3 meter sikkerhetsmargin. Derfor er alle dybdene oppgitt til å være 14,3 meter.Grunnene består av fast fjell. Løsmasser på grunnene er sporadiske i små bergsprekker og groper, og er av et ubetydelig volum som ikke vil være mulig å fjerne før det sprenges. Sprengningsmassen skal deponeres i godkjent deponi ved Spro Havn i Nesodden kommune.

Vedlagte dokumenter:

Siste nytt