Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Åpnet ny nedlastingsstasjon for AIS-satellittdata

Torsdag 7. mai ble Kystverkets nye nedlastingsstasjon for satellittbasert AIS offisielt åpnet i Vardø. Etableringen av en stasjon for satellittmottak på fastlandet styrker maritim trafikkovervåking i havområdene.

Nedlastingsstasjon for AIS-satellittdata. Foto: Kystverket.

− Med myndighetsansvar for sivil sjøtrafikkovervåking og beredskap mot akutt forurensing er det et naturlig steg for Kystverket å satse på moderne overvåkingsteknologi. Satellittbasert AIS styrker vår evne til å se og følge skiptrafikken over store havområder, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik. 

Nedlastingsstasjonen er prosjektert av Norsk Romsenter og Statsat AS på vegne av Kystverket. Anlegget vil driftes av Statsat AS.

Ser skip i havområder

Et nytt nedlastingsanlegg på fastlandet sikrer robust og sikker tilgang til skipsinformasjon utenfor landbasert rekkevidde.

Norges satellittbaserte AIS-tjeneste består av data fra de norske satellittene AISSat-1 og AISSat-2 som ble skutt opp i 2010 og i 2014. Data fra skip fanges opp av AISSat-1 og AISSat-2 i polarbane og lastes ned via nedlastingsstasjonen på Svalbard eller i Vardø hvert 90. minutt.

Dataen brukes i Kystverkets sivile trafikkovervåking av havområdene utenfor Norge og Svalbard, som ligger utenfor dekningsområdet til Kystverkets landbaserte AIS-nettverk. Sjøtrafikksentralen i Vardø har en sentral rolle i dette arbeidet, med ansvar for sivil overvåking av skipstrafikken i norsk økonomisk sone fra svenskegrensen i sør til grensen mellom den norske og russiske økonomiske sonen i nord, og havområdene utenfor Svalbard og Jan Mayen.

Sjøtrafikksentralen i Vardø registrerte i 2014 over 240 000 skipsbevegelser, hvorav 47 000 ble definert som risikoseilaser med blant annet tankskip og fartøy med farlig eller forurensede last om bord.

Deler AIS-data med andre myndigheter

Kystverket har som myndighetsoppgave å gjøre AIS-data tilgjengelig for andre nasjonale myndigheter som Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge, Kystvakten, Forsvaret, Fiskeridirektoratet, Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet og politiet.

Både landbasert og satellittbasert AIS-data brukes aktivt i forbindelse med søk og redningstjenester og myndighetsutøvelse langs kysten og i havområdene.

− Et resultat av godt samarbeid

Kystverket har siden 2007 samarbeidet med Norsk Romsenter, Forsvarets Forskningsinstitutt og Kongsberg Gruppen for å utvikle satellittbasert AIS-overvåking i norske havområder. Den første satellitten ble skutt opp i 2010, og forsknings- og utviklingsprosjektet gikk i 2014 over i en permanent driftsfase med Kystverket som ansvarlig for videre drift og fornyelse av den satellittbaserte AIS-tjenesten.

− Etableringen av en nedlastingsstasjon på fastlandet er innovasjon i praksis. Vi utvikler dette programmet steg for steg, og stasjonen er viktig for å sikre en robust og driftssikker satellittbasert AIS-overvåking i Norge. Dette er et resultat av godt samarbeid mellom norske myndigheter, forskningsinstitusjoner og industrileverandører, opplyser sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Norge er blant få land i verden som har tatt i bruk AIS-basert satellittovervåking innenfor sivil trafikkovervåking. Foruten Norge er det kun Canada som bruker denne teknologien, mens Japan, Russland og USA jobber for å utvikle tjenesten. 

Flere AIS-satellitter kommer

På sikt vil nedlastingsstasjonen i Vardø motta data fra AISSat-3, som planlegges skutt opp i slutten av året.

AIS-data fra en fjerde satellitt, Norsat-1, som har planlagt oppskyting i februar 2016 vil også kunne lastes ned via Vardø. Da vil Kystverket i gjennomsnitt kunne motta satellittdata om havgående skip hvert 15. til 20. minutt.

Norsk Romsenter leder arbeidet med anskaffelsen av AISSat-3 og Norsat-1. Statsat AS skal drifte og kontrollere satellittene. 

Se høyoppløslige bilder fra den offisielle åpningen her.
Se høyoppløslige bilder av nedlastingsstasjonen i Vardø og AIS-satellittene her.
Bilder kan brukes fritt av presse mot kreditering av Kystverket.

Fakta

Last ned bilder fra åpningen i høy oppløsning her

Nedlastingsstasjonen i Vardø:

  • Prosjektert av Norsk Romsenter og Statsat AS på vegne av Kystverket.
  • Laster ned satellittdata fra AISSat-1 og AISSat-2 som overføres via et driftssenter til Kystverkets database, hvor satellittdata sammenstilles med landbasert AIS-data og gjøres tilgjengelig for Kystverket og andre norske myndigheter som Hovedredningssentralene, politiet, Forsvaret, Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet og Fiskeridirektoratet.
  • Mottar data fra hver AIS-satellitt ca. 16 ganger i døgnet eller hvert 90. minutt.

AIS:

  • Et automatisk identifikasjonssystem innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.
  • Pliktig om bord for skip over 300 bruttotonn. 
  • AIS transpondere ombord sender automatisk informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs.
  • Signaler fra AIS transpondere om bord i skip fanges opp av Kystverkets landbaserte AIS-nettverk som består av 50 basestasjoner langs kysten, og AIS-satellittene AISSat-1 og AISSat-2 som går i polarbane ca. 600 kilometer over jorda.
  • For Kystverket er AIS et sentralt verktøy for å ivareta sjøsikkerhet og beredskap langs kysten.

Siste nytt