Publisert: , Oppdatert:

Kystverkets maritime kulturarv – Kystens Dag - Tilskudd

Det tidligere Fiskeri- og kystdepartementets tilskuddsordning som rettet seg mot kystkulturprosjekt, er avviklet, og midlene ble i 2015 overført til Kystverket. I 2015 vil midlene gå til styrking av Kystverkmusea og vern av Kystverkets tidligere fartøy MS Gamle Oksøy samt til Kystens Dag, Norsk fyrhistorisk forening og satsninger innen direktoratssamarbeidet for kystkultur (Kystverket, Riksantikvaren, Norsk kulturråd og Fiskeridirektoratet). En ny handlingsplan for direktoratssamarbeidet skal vedtas sommeren 2015.

Kystens Dag arrangeres i juni. Formålet er å sette et positivt fokus på kysten og kystens næringer. Lindesnes fyrmuseum er sekretariat. Aktører som vil markere dagen, kan søke om støtte innen 1. april 2015, se www.kystensdag.no.

Ellers ønsker Kystverket å stimulere til bevaring, utvikling og formidling av Kystverkets fyrstasjoner og verneverdige anlegg. Fra og med 2016 tar vi derfor sikte på å etablere en tilskuddsordning som retter seg mot aktører som forvalter Kystverkets anlegg i det daglige eller som på annen måte er engasjert i Kystverkets anlegg og er i posisjon til å få i stand spleiselag eller frivillig innsats. Kystverket bidrar allerede i dag i slike prosjekter fra tid til annen.

Siste nytt