Publisert: , Oppdatert:

NTP: Kystverket mot 2050

Førerløse fartøy, nye og raskere typer skip, mer godstransport langs kysten, flytende havner, havnetyper med enda større krav til effektivitet, strengere miljøkrav, mer trafikk og større aktivitet i nordområdene: Dette er noen av utviklingstrekkene som Kystverket ser frem mot 2050, og som etaten må forberede seg på å møte.

– Det Kystverket trenger nå er strategier for å møte framtidens utfordringer – ikke en ny stamnettutredning med fokus på enkelttiltak. Utfordringene og mulighetene blir stadig større, og det er viktig å være i forkant for å kunne møte disse, påpeker kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.  
Hun viser blant annet til situasjoner der klimaendringer og ekstremvær er med på å sette dagsorden, at trender og drivkrefter er sterke og globale, og at utvikling og endringer skjer raskere. I tillegg er samfunn, teknologi og økonomi stadig mer komplekse og sammenvevde, og det er stadig økende fokus på samfunnssikkerhet og beredskap.

– Helhetlig tenking, teknologiutvikling og tverrfaglighet blir stadig viktigere for å manøvrere i dette handlingsrommet, understreker kystdirektøren. 

Kystverket har sett på hva som kan skje, og etablert kunnskap som gir et best mulig utgangspunkt for å forberede seg på å møte framtidens behov.

– Resultatene handler om hvordan vi skal håndtere, levere og mestre oppgavene i framtida. Kystverket vil bruke perspektivanalysen opp mot NTP 2018–2027 og i etatens videre strategiarbeid. Den gir oss tydelige retninger for hvordan vi skal utvikle oss i tråd med disse utfordringene – innenfor det som allerede i dag faller inn under våre ansvarsområder, forklarer Slotsvik.

– Det gjelder alt fra hensiktsmessige og tilpassede navigasjonsinnretninger, farleder som er tilrettelagt for de kommende fartøystypene, effektive havner, hensiktsmessige trafikkovervåkningssystemer og et beredskapsfokus og -dimensjonering som er i tråd med både nasjonale og internasjonale krav.  I tillegg er vi forberedt på faglige og organisasjonsmessige endringer som resultat av utvilkling av samfunn og økonomi, sier hun videre.

Den kritiske suksessfaktoren for Kystverket i fremtiden er å sørge for kompetanse, og å legge opp til en kompetanseutvikling som er i tråd med utfordringene i fremtidsbildene.

Kontaktperson i Kystverket:
Kommunikasjonsdirektør Solveig Moe Frøland, tlf. 922 08 089

Siste nytt