Publisert: , Oppdatert:

Peker ut videre kurs for arbeid med sjøsikkerhet

Med Sjøsikkerhetsanalysen som nå er levert Samferdselsdepartementet, har Kystverket lagt et viktig grunnlag for videre arbeid for sjøsikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt. Analysen danner grunnlag for beslutninger om fremtidens sjøsikkerhet i norske farvann, for hvordan tiltak skal prioriteres og dimensjoneres for å møte fremtidens skipstrafikk og teknologiutvikling.

Kystverket har på oppdrag for Samferdselsdepartementet utarbeidet en helhetlig sjøsikkerhetsanalyse for norske farvann – Sjøsikkerhetsanalysen 2014. Arbeidet har vært utført i tett samarbeid mellom Kystverkets sjøsikkerhetsavdeling og DNV GL.

Sjøtransport og annen ferdsel i norske farvann er viktig for Norge. Målet for Kystverkets arbeid er en effektiv sjøtransport med høy grad av sikkerhet og pålitelighet. Sjøtransporten er i dag en trygg transportform. Den forebyggende sjøsikkerheten har blitt styrket gjennom flere tiltak de senere årene. Rutetiltak utenfor territorialfarvannet, losplikt på Svalbard, utvidet overvåkning av skipstrafikken, rapporteringssystemet SafeSeaNet, ny farledsbevisordning, nymerking og farledsutbedringer er eksempler på dette.

De fleste av de gjennomførte tiltakene har utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 14 (2004-2005) om sjøsikkerhet og oljevern. Den nåværende regjeringen har varslet at den vil legge frem en oppdatering av disse områdene i en ny stortingsmelding, og Kystverket har ferdigstilt Sjøsikkerhetsanalysen, som utgjør en vesentlig del av kunnskapsgrunnlaget for denne meldingen.

Sjøsikkerhetsanalysen består av følgende rapporter:

1)      Interessentanalyse

1)      Ulykkesanalyse

3)      Årsaksanalyse

4)      Sannsynlighetsanalyse for 2014 (dagens risiko)
4b)    Vedlegg  

5)      Prognoser for skipstrafikken mot 2040

6)      Sannsynlighetsanalyse for 2040 (fremtidens risiko)

7)      Tiltaksanalyse/effektanalyse (vurdering av forebyggende tiltak)

8)      Analyse av miljøfarlig, radioaktiv og eksplosjonsfarlig last og drivstoff (annet enn olje)

9)      Kystverkets oppsummering med vurderinger og anbefalinger


Her er prosjektsyntesen i brosjyreform

Flere havneanløp – færre navigasjonsulykker

Sjøsikkerhetsanalysene viser blant annet at antall havneanløp har økt jevnt de siste ti årene, og at den totale godsmengden over norske havner også har økt noe. Det totale antallet navigasjonsulykker har variert, men samlet sett er trenden svakt synkende. Dette kan tyde på en positiv utvikling, der ulykkesrisikoen sett i forhold til transportarbeidet kan sies å være noe redusert.


Økt skipstrafikk – flere ulykker
Når det gjelder beregningen av den fremtidige skipstrafikken generelt, har DNV-GL i Sjøsikkerhetsanalysen anslått en økning i den utseilte distansen fra 2013-2040, på totalt 37 % (uavhengig av fartøystype og region). Med utgangspunkt i prognosene for 2040, er det samtidig beregnet at antallet årlige skipsulykker i norske farvann, vil øke med 31 %. For stykkgodsskip er det beregnet 16 ekstra ulykker årlig – en økning på 68 prosent. Det er viktig å merke seg at den forventede økningen i antall ulykker forutsetter en videreføring av dagens sjøsikkerhetstiltak uten noen endringer. For å opprettholde eller forbedre sjøsikkerhetsnivået fremover, mener Kystverket derfor at det er nødvendig å øke ressursinnsatsen på forebyggende sjøsikkerhet. 


Nullvisjon for tap av menneskeliv på sjøen
Når det gjelder hvilket risikonivå som kan aksepteres, så kan det tas utgangspunkt i arbeidet som er gjort i St. meld. 26 (2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023, og som også reflekteres i St.Prp. 1 (2014-2015). Her legges det til grunn en nullvisjon på sikt når det gjelder tap av menneskeliv, og i tillegg konkrete mål om at sjøsikkerhetsnivået skal opprettholdes eller forbedres.  Kystverket mener at nullvisjonen, og prinsippet om opprettholdelse eller forbedring av sjøsikkerhetsnivået, fremdeles må gjelde. Når innsatsen for sjøsikkerhet skal dimensjoneres, bør man derfor ta sikte på å styre mot en gradvis reduksjon av risiko, og at antallet omkomne skal minke selv om transportarbeidet i sjøtransporten antas å ville øke.


Videreføre forebyggende sjøsikkerhetstiltak
Arbeidet med sjøsikkerhet er en kontinuerlig prosess, der endringer i tidligere forutsetninger, risikovurderinger, trafikkmønster med mere, også vil kunne medføre behov for endringer til tidligere satsningsområder og den gjeldende tiltaksporteføljen. Med utgangspunkt i resultatene fra Sjøsikkerhetsanalysen, er det imidlertid ingenting som tilsier et behov for å rasjonalisere vekk noen av dagens sjøsikkerhetstiltak. Tvert i mot så synes det viktig å bygge videre på dagens sjøsikkerhetstiltak, og heller ha fokus på hvordan tiltakene kan forbedres for å møte fremtidige utfordringer. I tillegg kan det være behov for en del nye tiltak.

Siste nytt