Publisert: , Oppdatert:

En sikrere og mer effektiv innseiling til Oslo

I løpet av det kommende året skal Oslo få en sikrere og mer effektiv innseiling. I dag er det anleggsstart for "Innseiling Oslo", Kystverkets utdypingsprosjekt i Oslofjorden, og allerede i morgen, torsdag 15. oktober, skal første salve sprenges sør for Snarøya i Bærum.

De røde ringene viser hvilke grunner som skal fjernes det kommende året.
De røde ringene viser hvilke grunner som skal fjernes det kommende året.

Oslo har Norges største gods- og passasjerhavn. I dag må de største laste- og cruiseskipene over i motsatt led for å styre unna grunner. Dette kan skape farlige situasjoner.

24 små grunner, fra Drøbak til indre Oslofjord, skal fjernes for å øke dybden i hovedfartsåra fra 11 til 14 meter og gjøre sjøferdselen tryggere. Borrearbeidene har startet i dag i Bærum kommune sør for Snarøya. Deretter står Frogn kommune på Nesodden for tur, og så arbeider prosjektet seg oppover til Indre Oslofjord.

– De planlagte tiltakene vil, sammen med et system for å skille sørgående og nordgående trafikk, redusere risikoen for grunnstøtinger. En mer effektiv led og mindre manøvrering gir også en reduksjon i utslippene fra store skip. Tiltakene vil også forbedre sjøsikkerheten for de lokale fergene betydelig. Alt i alt vil prosjektet bidra til en betydelig reduksjon av risikoen for uønskede hendelser som kan sette helse og miljø i fare, forteller Kystverkets prosjektleder Magnus Rørvik.

Viktige miljøhensyn
Han understreker at "Innseiling Oslo"-prosjektet skal ta klare hensyn til klima og miljø.

– For å ivareta naturressurser og friluftsliv er det i mudringstillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus stilt en rekke vilkår som skal innfris. Det omfatter krav til overvåkning og målinger, bestemmelser om hvilke områder som kan mudres i hvilke perioder og krav knyttet til deponeringen av massene. Dette er krav vi har full forståelse for. Vi ønsker ikke å ødelegge naturopplevelsene for noen, sier Rørvik.

Det er planlagt å fjerne 88 000 kubikkmeter fast masse, altså fjell. Disse steinmassene deponeres til underfylling av en planlagt molo i Spro havn på Nesodden, slik at man får en gjenbrukseffekt. I dette deponiet skal partikkeltettheten i vannet måles og deponiområdet skal tildekkes med minimum 20 cm finere masse før man begynner å deponere for fullt.

– Det er altså rene steinmasser som skal sprenges og fjernes. Dersom man får opp løsmasser i områder der det er påvist forurensning skal det tas prøver av massene. Eventuell forurenset masse tas på land i godkjent deponi dersom den er i tilstandsklasse 3 eller høyere. Dette er imidlertid ikke en problemstilling for de første grunnene som skal fjernes, så foreløpig har vi ikke bestemt hvilket landdeponi som tar i mot slike masser, forklarer prosjektlederen.

Utdypingsprosjektet skal være fullført i midten av september neste år.

Wasa Dredging er entreprenør for prosjektet, mens HR Prosjekt har byggeledelsen.

Mer informasjon om prosjektet finner man på www.kystverket.no/innseilingoslo og www.facebook.com/innseilingoslo


Kontaktpersoner:
Havne- og farvannssjef Harald Andreassen, tlf.  900 77 605
Prosjektleder Magnus Rørvik, tlf. 907 30 674

Siste nytt