Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Overvåker skipstrafikken inn til Oslo

Fra 1. oktober ble tjenesteområdet til sjøtrafikksentralen i Horten utvidet til å gjelde hele Oslofjorden. Sjøtrafikksentralen i Horten overtar ansvaret for de statlige funksjonene som tidligere er gjennomført av sjøtrafikksentralen i Oslo havn.

Det nye tjenesteområdet strekker seg fra Færder i sør og helt inn til Oslo Havn i nord. Det aktuelle farvannet er, sammen med fergestrekningen Horten – Moss, det mest trafikkerte farvannet på Østlandet.

Flere av farledene er trange og har begrenset dybde, og hovedleden inn til havneterminalen på Sjursøya krysses av fergetrafikken mellom Nesoddtangen og Aker brygge. I disse områdene er det behov for å styre og organisere trafikken for å unngå møtekonflikter og andre farefulle situasjoner, og dette forutsetter at området dekkes av en sjøtrafikksentral.

I 2014 klarerte sjøtrafikksentralen i Horten over 100 000 seilaser innenfor sitt daværende tjenesteområde. Samme år utførte den over 1300 inngrep i trafikksituasjoner, deriblant korrigering av kurs og hastighet. Med utvidelsen forventes en økning i trafikktall for neste år.

Overtar for Oslo havn

Farvannet fra Nesodden og inn til Oslo ble frem til 1. oktober dekket av sjøtrafikksentralen i Oslo Havn. Sjøtrafikksentralen i Oslo Havn har til den tid vært landets eneste kommunale sjøtrafikksentral, og har samarbeidet med sjøtrafikksentralen i Horten om å tilby sjøtrafikksentraltjenester til skipstrafikken i Oslofjorden i tråd med avtale inngått mellom Oslo havnevesen og Kystverket i 1999. Havnestyret i Oslo Havn vedtok 11.september 2014 å legge ned de statlige funksjoner som utføres av sjøtrafikksentralen i Oslo Havn.

Kystverket planlegger om kort tid å inngå en samarbeidsavtale med Oslo havn for utveksling av sensor informasjon basert på AIS (automatisk identifikasjonssystem) og radar. Oslo havn vil, basert på avtalen, motta trafikkinformasjon i havneområdet.

Avgiftspliktig område

Overtakelsen av de statlige funksjonene fra sjøtrafikksentralen i Oslo Havn og utvidelsen av tjenesteområdet til Horten sjøtrafikksentral har medført endringer i gjeldende sjøtrafikkforskrift og sikkerhetsavgiftsforskrift.

Det innebærer at en del fartøy over 24 meter, som tidligere ikke har vært avgiftspliktige, nå er betalingspliktige for sikkerhetsavgiften for sjøtrafikksentralen. De nye bestemmelsene er gjeldende med virkning fra 1. oktober 2015, med en overgangsordning frem til 1. januar 2016 for fartøy som kun trafikkerer farvannet i indre Oslofjord.

Avgiftspliktig område for Horten sjøtrafikksentral er farvannet i Oslofjorden, nord for rette linjer trukket fra Tønsberg Tønne over Sydostgrunnen til grunnlinjen, videre langs grunnlinjen til riksgrensen mot Sverige, og derfra langs riksgrensen til land.

Se tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene i Kystinfo.

Fakta

Fakta om sjøtrafikksentralen i Horten:

  • Etablert i 1999 for å overvåke og regulere skipstrafikken i Oslofjorden fra Færder og inn til Nesodden.
  • Overvåker farvannet i Oslofjorden, et av de mest trafikkerte i Norge, med flere trange og utfordrende farledsstrekninger.
  • Ble våren 2015 oppgradert med nytt skreddersydd overvåkingssystem som forenkler og effektiviserer sjøtrafikksentralens myndighetsoppgaver. Det nye systemet analyserer, filtrerer og presenterer trafikkinformasjon i et helhetlig skjermbilde basert på ulik sensordata (radar, AIS) og videokamera (CCTV).

Fakta om sjøtrafikksentraltjenesten:

  • Sjøtrafikksentraltjenesten – Vessel Traffic Service (VTS) – er en internasjonal tjeneste som i Norge er driftet av Kystverket for å redusere risikoen for skipsulykker og bidra til effektiv trafikkavvikling.
  • Kystverkets fem sjøtrafikksentraler overvåker og regulerer døgnkontinuerlig skipstrafikken i definerte og spesielt utsatte områder langs norskekysten. Sjøtrafikksentralene er lokalisert i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø.
  • Sjøtrafikksentraltjenesten tilbyr tre typer tjenester, basert på nasjonalt regelverk og internasjonale anbefalinger: informasjonstjeneste (INS), navigasjonsassistanse tjeneste (NAS) og trafikkregulering (TOS).

Siste nytt