Publisert: , Oppdatert:

Endringer i forskrifter for sjøtrafikk og sikkerhetsavgift

1.oktober 2015 innføres ny sjøtrafikkforskrift og endring av sikkerhetsavgiftsforskriften. De nye forskriftene vil medføre vesentlige endringer for skipsfarten.

Kystverket og Samferdselsdepartementet har siden 2014 hatt en full gjennomgang av gjeldende sjøtrafikkforskrift (Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann). Hensikten med revisjonen har vært å gjøre forskriften mer brukervennlig og sikre forutsigbarhet for sjøtransporten. Digitaliserte kart er også blitt en del av den nye sjøtrafikkforskriften. Tjenesteområder og rutetiltak blant annet viser nå som kart istedenfor tekstbeskrivelse. Samtidig blir Sikkerhetsavgiftsforskriften utvidet til å inkludere indre Oslofjord.

Forbedret språk, struktur og funksjonalitet

I tillegg til at både språk og struktur er forbedret i den nye forskriften, er det også gjort en stor jobb med å modernisere bruken av vedlegg. Man har erstattet stedsangivelser som i dag er gjengitt med posisjoner i vedlegg til forskriften, med lenker til Kystverkets digitale kartsystem Kystinfo.

Gjeldende forskrift har sju vedlegg; disse vil fra 1. oktober utgå. Innholdet i vedleggene inngår nå altså i forskriften via lenker til Kystinfo, eller er regulert i selve forskriftsteksten. Gjeldende forskrift forutsetter at brukerne selv må legge inn de enkelte geografiske koordinatene i egne kart for å få oversikt over de enkelte bestemmelsenes virkeområde.

Utvidet virkeområde for Horten sjøtrafikksentral

Videre innebærer forslaget til ny forskrift at tjenesteområdet til sjøtrafikksentralen i Horten utvides til også å gjelde indre Oslofjord. Dette området er i dag underlagt den kommunale sjøtrafikksentralen i Oslo. Havnestyret i Oslo Havn vedtok den 11.september 2014 å legge ned de statlige funksjonene som utføres av sjøtrafikksentralen i Oslo Havn.

På bakgrunn av vedtaket, sa Oslo Havn 14.oktober 2014 opp sin avtale med Kystverket vedrørende samordnet drift av trafikksentraler for Oslofjorden. For fortsatt å kunne tilby sjøtrafikksentraltjenester i farvannet fra Nesodden og inn til Oslo, vurderes det som hensiktsmessig at tjenesteområdet til Horten sjøtrafikksentral utvides til å inkludere indre Oslofjord. Horten sjøtrafikksentral har i dag som ansvarsområde å overvåke og regulere skipstrafikken i farvannet fra Færder og inn til Spro/Steilene på Nesodden.

Endringer i forskrift om sikkerhetsavgift

Utvidelsen av Horten sjøtrafikksentrals virkeområde, gjør at det også kommer endringer i forskrift om sikkerhetsavgift. Dette vil innebære at en del fartøy over 24 meter, som tidligere ikke har vært avgiftspliktige, nå blir betalingspliktige for sikkerhetsavgiften for sjøtrafikksentralen. De nye bestemmelsene gjøres gjeldende med virkning fra 1. oktober 2015, med en overgangsordning frem til 1. januar 2016 for fartøy som kun trafikkerer farvannet i indre Oslofjord.

Lytteplikt ved Melkøya

Den nye sjøtrafikkforskriften innfører lytteplikt på VHF for alle fartøy over 24 meter som anløper eller avgår Statoils gassterminal på Melkøya. Innføringen av lytteplikt er en utvidelse av dagens regler, hvor gass- og tankfartøyer til og fra Melkøya og Hammerfest må innhente tillatelse fra Vardø sjøtrafikksentral for å benytte farvannet.

Endringer for Fedjes sjøtrafikkområde

Tjenesteområdet til Fedje sjøtrafikksentral blir utvidet østover for å omfatte farvannet ved Marsteinboen. Det skal også etableres en toveis farled nord for Marsteinsboen for å lede skipstrafikk vekk fra et farvann hvor det vurderes å være stor risiko for grunnstøting.

Endringer for Svalbard

Reglene om krav til tillatelse for seilas i Akselsundet på Svalbard blir opphevet i den nye Sjøtrafikkforskriften. I dag er alle fartøy som er omfattet av sjøtrafikkforskriften avhengig av en tillatelse fra sjøtrafikksentralen i Vardø før de seiler inn i området. Denne ordningen ble etablert før det ble opprettet lostjeneste på Svalbard, og det var på dette tidspunkt ønskelig med ekstra overvåkning av seilasene for å ivareta sikkerheten ved seilas der.

I 2015 er losplikten fullt innført på Svalbard, og Kystverkets lostjeneste vil derfor være tilstede på alle seilaser i området som er omfattet av seilingsrestriksjoner. Dermed er sikkerheten ivaretatt.

Fakta

Formålet med Sjøtrafikkforskriften er å redusere risikoen for skipsulykker i norske farvann. Videre skal forskriften bidra til en effektiv avvikling av sjøtrafikken i virkeområdene til sjøtrafikksentralene.

Forskriften regulerer bruk av farvann der det er etablert sjøtrafikksentraltjenester, og gjelder i hovedsak alle fartøy på 24 meter lengde eller mer. I tillegg reguleres bruk av bestemte områder der skipstrafikken utgjør en særlig risiko.

Siste nytt