Publisert: , Oppdatert:

Godsanalysen: Sjøtransport best – hvordan bli bedre?

Godsanalysen som i dag ble overlevert til statsråd Ketil Solvik-Olsen viser at sjøtransporten er den dominerende transportformen for godstrafikk.

Om man tar med petroleumstransporten utgjør transporten på sjø over 80 prosent av godstransporten på norsk område. Sjøtransporten er enda mer dominerende dersom import og eksport tas med. Dette skyldes blant annet den desentraliserte havnestrukturen i Norge og den store satsingen som den enkelte havn har gjennomført i egen regi i mange år.

Videre viser resultatene i Godsanalysen at konkurransen mellom transportformene er liten. Hver transportform har sine særegne markeder:

  • Utenriks bulktransport svarer for tett opptil 80 prosent av volumene på sjø.
  • Over 90 prosent av godstransporten på vei er korte transporter knyttet til bygge- og anleggsarbeider og lokale varetransporter.
  • Malm og andre bulkvarer utgjør over 80 prosent av jernbanens transporter.

Overføringspotensialet fra vei til sjø og bane er beregnet til å ligge mellom 5 og 7 millioner tonn. Det tilsvarer om lag den samme økningen som havnene har hatt i godsomslag per år i de siste årene.

– Dette viser at havnene selv jobber intensivt med å få mer av godstransporten over på sjø. Mye godt arbeid blir altså allerede gjort i havnene. I Godsanalysen har det vært vanskelig å finne gode tiltak som har stor effekt på overføring av mer gods til sjø, men det betyr selvfølgelig ikke at vi skal la utfordringen ligge. Potensialet er der. Alle transportformene vil øke i framtiden og det er viktig å sette inn tiltak for å gjøre økningen minst mulig på veien. Dette må gjøres ved å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Hvordan skal vi oppnå det? Hvilke tiltak kan settes inn for å få enda mer gods over på sjø? Dette er spørsmål vi stiller oss i det videre arbeidet med å forme fremtidens godstransportstruktur, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Godsanalysen gir blant anna et grunnlag som transportetatene og Avinor tar med seg inn i arbeidet med en godsstrategi i Nasjonal transportplan 2018–2029 og i den pågående konseptvalgutredningen for godsterminalstruktur i Oslofjordområdet, samt i arbeid i hver enkelt etat.

Relaterte dokumenter

Siste nytt