Publisert: , Oppdatert:

Modellanalyse: Transport og klimagasseffekter

Om man vil oppnå betydelige utslippsreduksjoner innen transportsektoren krever det sterke virkemidler og innfasing av ny teknologi, viser modellanalyse.

På oppdrag fra NTPs klimagruppe, ledet av Kystverket, og Miljødirektoratets arbeid knyttet til Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling, har Transportøkonomisk institutt (TØI) utført modellanalyse av hvordan ulike tiltak og virkemidler påvirker transportomfang og klimagassutslipp i 2014, 2018 og 2050.

TØI har gjennomført modellberegninger for en rekke økonomiske virkemidler, som for eksempel økt bruk av bompenger, økte kilometerkostnader, parkeringsavgifter og billettpriser for utslippsintensive transportformer, og ulike kombinasjoner av disse.

Hovedfunn

Et hovedfunn fra transportmodellkjøringene er at det kreves svært sterke virkemidler for å oppnå tilstrekkelige utslippsreduksjoner fra transportsektoren, både innenfor persontransport og godstransport. Innfasing av ny teknologi – for eksempel i form av elbiler og hybridbiler har betydelig større potensial for utslippskutt enn tiltak som skal endre befolkningens reisevaner. Innfasing av biodrivstoff i luftfart, skipsfart og tungtransport vil også kunne bidra betydelig.

Samordnet virkemiddelbruk

Samordnet virkemiddelbruk i form av pisk og gulrot virker bedre enn innfasing av virkemidler enkeltvis. For eksempel ser man at høyere kilometerkostnader og økte parkeringskostnader kombinert med rimeligere kollektivtransport gir betydelig synergieffekt. Sterk og samordnet virkemiddelbruk innen godstransport kan også gi positive klimagasseffekter om vegtransporten blir dyrere samtidig som sjø/bane blir rimeligere.

TØI-rapporten ”Klimagasseffekt ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren – transportmodellberegninger” utgjør sammen med Klimagruppens hovednotat, leveransen fra Klimagruppa til Analyse- og strategifasen i NTP2018-2027.

Rapportene finner du her:
• Klimagruppens hovednotat
• Klimagasseffekt ved ulike tiltak og virkemidler i samferdselssektoren – transportmodellberegninger

Siste nytt