Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Flest utslipp på Vestlandet og i Oslofjorden

Om lag 1,5 millioner liter olje og annen forurensning ble ulovlig sluppet ut i 2015. Dette tilsvarer 3 utslipp av samme størrelse som ved ”Full City”- hendelsen utenfor Langesund i 2009. 

Alle hendelser med utslipp registrert i 2015.

Dette viser de foreløpige tallene fra Kystverket. Kystverket har ved de mest alvorlige hendelsene overvåket, ført tilsyn og stilt krav til den ansvarlige forurenser om iverksettelse av tiltak og miljøundersøkelser. Utslippene har kommet fra både skip, offshorevirksomhet og i forbindelse med landbasert aktivitet. Til tross for at dette er en liten nedgang i mengden ulovlige utslipp fra i fjor, er tallet likevel for høyt mener Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

- De siste 10 årene har det gjennomsnittlig vært sluppet ut over 2800 tonn olje og annen forurensning hvert år. Dette er vi selvsagt ikke fornøyd med, sier Ly.

Kystverkets beredskapsanalyse fra 2011 : http://www.kystverket.no/PageFiles/6425/Beredskapsanalyse.pdf

Minst én grunnstøting i uka

73 av de varslede hendelsene var fartøy som grunnstøtte. Dette innebærer i gjennomsnitt mer enn én grunnstøting i uka. Antall grunnstøtinger i 2012, 2013 og 2014 var henholdsvis 87, 76 og 75.

- Heldigvis medførte ingen av forårets grunnstøtinger akutt forurensning av betydning, men vi registrerer at antallet grunnstøtinger de siste årene har stabilisert seg på et høyt nivå, sier beredskapsdirektøren.

Ekstremvær

Kystverkets beredskapsvakt erfarer også at mer ekstremvær skaper nye utfordringer for både sjøsikkerhet og oljevernberedskap.  Ved ekstremværet ”Ole” i februar i fjor, måtte en rekke skip søke nødhavn langs kysten. Kystverkets slepeberedskapsfartøy og flere kystvaktskip posisjonerte seg langs den uværsutsatte strekningen for å være forberedt på å kunne bistå skip som måtte få problemer i orkanen. Denne typen vær førte også til skader på navigasjonsinnretninger og havneanlegg langs kysten. Kystverket har de siste årene bidratt i økende grad med flyovervåkning og opprydning på sjøen etter ekstremvær.

Kystverket fikk ekstra bevilgninger til opprydding etter uvær : http://www.kystverket.no/Nyheter/2015/Juni/Revidert-nasjonalbudsjett-2015-10-millionar-til-opprydding-etter-uver/

Beredskapsdirektør Ly mener Kystverkets beredskap mot akutt forurensning er godt forberedt på utfordringene som både ekstremvær og økt sjøtrafikk vil innebære i årene som kommer. Kystverket har de siste årene fornyet og oppgradert oljevernutstyr langs hele kysten. Gjennom utstyrsanskaffelser og opplæring av mannskap har den kommunale beredskapen blitt betydelig styrket. Det ble også kjøpt inn utstyr som sikrer en rask respons ved grunnstøtinger og seks av Kystvaktens fartøy ble utstyrt med radar som lokaliserer olje.

- I 2015 har vi har også kurset over 2000 personer i beredskap mot akutt forurensning og arrangert i overkant av 50 små og store øvelser, konstaterer Ly.

Fakta

  • Kystverket ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning.
  • Alle som oppdager akutt forurensning plikter å varsle dette på nødnummer 110 (brannvesenet).
  • For fartøyer til havs varsles nærmeste kystradio eller HRS. HRS ivaretar også oppgaven som Maritime Assistance Services.
  • Beredskapspliktige virksomheter har egne varslingsrutiner. I tillegg finnes det andre særskilte ordninger for varsling, blant annet fra fly.

Relaterte dokumenter

Siste nytt