Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Kartlegger fjell og sjøbunn ved planlagt skipstunnel

Kystverket er i gang med geotekniske undersøkelser på sjøbunnen og i fjellet hvor Stad skipstunnel kan bli bygget. Undersøkelsene inngår i forprosjektet som skal overleveres til Samferdselsdepartementet våren 2017.

Geotekniske undersøkelser i sjøen ved Kjødepollen og Moldefjorden er ferdigstilt. Undersøkelsene omfatter totalsonderinger, prøveserier og trykksondering for å kartlegge fasthet og egenskaper i løsmasser og sjøbunn. Prøvene er sendt til laboratorium for testing. Seismiske undersøkelser for å avdekke geologiske formasjoner under sjøbunnen er planlagt, men er noe forsinket på grunn av tele.

I fjellet på landsiden skal det om kort tid gjennomføres grunnboringer for å sjekke stabiliteten og kvaliteten på berg og morenemasser. Spesielt stabiliteten på løsmassene like overfor den planlagte skipstunnelen skal sjekkes grundig.

Innseilingen må utdypes og utvides

Også i Saltasundet ved innseilingen til Moldefjorden skal det gjennomføres tilsvarende undersøkelser.  Før skipstunnelen kan bli en realitet må innseilingen utdypes til 14,6 meter i 110 meters bredde for å sikre trygg innseiling til Moldefjorden.

Undersøkelsene blir gjennomført av Multiconsult på oppdrag fra Kystverket.

Testes ut i simulator

Parallelt med undersøkelsene skal det gjennomføres datasimulert seilas gjennom Stad skipstunnel. Dette skjer ved simulatorsenteret Force Technology i Danmark, hvor man skal teste ut ulike scenarioer. Scenarioene omfatter seilas med forskjellige typer fartøy under ulike trafikk- og værforhold. Simulatortestene utføres av loser og navigatører i løpet av våren.

Som en del av forprosjektet inngår også modellkjøring i tank og numerisk analyse av hydrauliske forhold i skipstunnelen.

Undersøkelsene forventes ferdigstilt i løpet av våren 2016 og vil inngå i forprosjektet for Stad skipstunnel.

Les mer om Stad skipstunnel

Fakta

Klikk på bilder for større versjon

Se bilder og film på Flickr

STAD SKIPSTUNNEL

 • Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas forbi Stad.
 • I regjeringens budsjettforhandlinger i 2020 ble det satt av 75 millioner kroner til oppstart av Stad skipstunnel i 2021. I februar 2021 fikk Kystverkjet et supplerende tildelingsbrev for denne oppstarten fra Samferdselsdepartementet. Videre ble det lagt frem en egen investeringsproposisjon for Stortinget, som gikk gjennom Stortinget i mai. 

BYGGINGEN

 • Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.
 • Det blir utredet tre ulike alternativer for bruk av steinmasser fra tunnelbyggingen, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

PROSJEKTET

 • Kystverket har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene ”Nullalternativet” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (kystruten).
 • Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.
 • I NTP 2014-2023 sa regjeringen at de ønsket å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.
 • Positive effekter, som verdien av tilrettelegging av trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.
 • Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
 • I NTP 2018-2029 er Stad skipstunnel inne med en ramme lik kostnadsoverslaget på 2,7 milliarder, 1,5 milliarder kroner ligger inne i første del av NTP – for perioden 2018 til 2023.
 • Kystverket overleverte sitt forprosjekt til Samferdselsdepartementet våren 2017. Prosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2). 
 • Kystverket gjennomførte en prosjektoptimalisering med leveranse 15. juni 2019 som resulterte i en vesentlig kostnadsreduksjon.
 • I 2020 ble det gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av resultatene av prosjektoptimalisering. 

NØKKELTALL

 • Lengde: 1700 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 50 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Seilingshøyde: 33 meter
 • Areal på tverrsnitt: 1661 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner kubikkmeter. Tilsvarer cirka 8 millioner tonn med sprengt fjell
 • Estimert kostnadsramme: Ca. 3,4 milliarder kroner (eks. mva.)
 • Estimert byggetid: Ca. 4 -5 år

Siste nytt