Publisert: , Oppdatert:

Vil styrke sjøsikkerheten ved Svalbard

I Sjøsikkerhetsanalysen som Kystverket har utarbeidet, avdekkes at man forventer økt risiko for ulykker i norske farvann. Analysen peker ut flere aktuelle tiltak for å møte risikoen - også flere tiltak rettet mot farvannene rundt Svalbard.

Det ligger an til økt sjøtrafikk i årene som kommer. Dersom nivået på dagens sjøsikkerhetstiltak holdes uendret, vil risikoen for ulykker øke. Samferdselsdepartementet har nylig bedt Kystverket om å arbeide videre med de foreslåtte tiltakene, gjennom nødvendige analyser av virkning og samfunnsøkonomi. Relevante tiltak skal innarbeides i Kystverkets langsiktige planleggingen av forebyggende sjøsikkerhetstiltak.

Nye sjømerker

I 2016 skal Kystverket etablere nye sjømerker i Akselsundet. Merkene vil være bygget i bestandige komposittmaterialer og basert på drift fra solceller. Den eneste sektorlykten på Svalbard, Kapp Ekholm, skal også byttes ut med Kystverkets egenutviklede Litus Lux-merke. Den vil få tilpassede sektorer, basert på innspill om dagens trafikk i farvannet fra losene på Svalbard.

Utbygging av AIS basestasjoner

AIS er et automatisk identifikasjonssystem innført av IMO, FNs sjøfartsorganisasjon, for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåkning og sjøtrafikktjenester. Kystverket har startet forberedelsene til å etablere inntil 14 landbaserte AIS basestasjoner også ved Svalbard. *
Selve etableringen kan starte i 2017 eller 2018, avhengig av nødvendige tillatelser og når det blir bevilget midler til det over statsbudsjettet. 

- Etableringen vil gi en mer løpende oppdatert trafikkovervåking enn det som er tilfelle med den satellittbaserte trafikkovervåkingen, forklarer fungerende sjøsikkerhetsdirektør i Kystverket, Trond Langemyr. 
- Den vil også forbedre overvåkningen av fartøy som befinner seg i fjordene, og også gjøre synlig mindre fartøy som bruker AIS sendere med lav utgangseffekt.

Et forbedret sanntidsbilde av skipstrafikken rundt Svalbard, gir grunnlag for en mer effektiv sjøtrafikkovervåkning, men vil også være viktig for søke- og redningstjenesten.

kart ais basestasjoner Svalbard
kartet viser ønsket plassering på AIS basestasjonene
Nye rutetiltak krever bedre kart

Sjøsikkerheten rundt Svalbard er avhengig av oppdaterte kart. Dette er det Kartverkets sjødivisjon som har ansvaret for. 

- Gode kart er viktig for sjøsikkerheten generelt, men også viktig for at Kystverket kan få innført nye sjøsikkerhetstiltak, understreker Trond Langemyr. 

Nye tiltak kan være trafikkreguleringer som: påbudte seilingsleder, aktsomhetsområder, og trafikkseparasjon, for å nevne noen.  Slike tiltak forutsetter gode sjømålinger om de skal bli godkjent av IMO. (FNs maritime organisasjon)

- Selv om sjøkartlegging ligger utenfor Kystverkets ansvarsområde, så er det likevel viktig å påpeke behovet for å prioritere sjøkartlegging høyt om dagens ulykkesfrekvens ikke skal øke i disse farvannene, presiserer han. 

Mer om AIS

Mer om mangelfulle kart ved Svalbard 

Her er Sjøsikkerhetsanalysen 2014 i sin helhet.

Siste nytt