Publisert: , Oppdatert:
- Sveinung Nedregotten

Spennende utvikling innen geodata

Kystverket er sentral i arbeidet med å utvikle en ny nasjonal geoportal, som skal forenkle tilgangen til geografisk informasjon.

Geodata blir stadig viktigere for Kystverket. Bildet viser "strandappen", som brukes til datainnsamling i felt, for eksempel for å registrere oljepåslag på land ved oljevernaksjoner.

Geografisk informasjon blir stadig viktigere, og vi blir stadig mer avhengig av slik informasjon, både som privatpersoner og i storsamfunnet.

– Jeg tror ikke folk går rundt og tenker på det, men de fleste av oss bruker geografisk informasjon daglig, fra kartet på gulesider.no, til GPS i bilen, i treningsappen eller på pulsklokka, eller nå sist i forbindelse med Pokemon GO, der man bruker kartdata til å jakte på Pokemons, sier Simen Slotta ved Geodatatjenesten i Kystverket.

Nyttig for Kystverket

Kartdata, eller geodata som slike data ofte omtales som, er ikke minst viktig i et litt større perspektiv, og mange av Kystverkets tjenester er i stadig større grad basert på slik informasjon.

– I Kystverket bruker vi geodata blant annet til å bygge opp felles situasjonsbilde under oljevernaksjoner, vi forvalter våre navigasjonsinstallasjoner 100 % digitalt med kartet som inngang og bruker historiske skipsposisjonsdata (AIS) til å analysere for eksempel driftsutslipp til luft og endringer i trafikkmønster. Geodata brukes også i økende grad som grunnlag for å kommunisere informasjon på en intuitiv og lettfattelig måte. Et eksempel på dette er kartløsningen som viser fartsgrenser i sjø, elv og innsjø - http://kart.kystverket.no/fartsforskrift, sier Slotta.

Ved siden av å utvikle egne karttjenester, forvalter Kystverket også mye geodata som andre har nytte av, og som kan brukes for videre tjenesteutvikling og verdiskaping. Slik er det også med andre offentlige instanser i Norge. Samarbeidet Norge digitalt, hvor flere enn 600 statlige etater, kommuner og fylkeskommuner er med, har forenklet tilgangen til data mellom sektorer og forvaltningsnivåer.

Alt i en portal

I regi av Norge digitalt er nå en ny geoportal under utvikling, som skal forenkle tilgangen til geografisk informasjon for alle brukergrupper i samfunnet.

– Den nye geoportalen vil utgjøre navet i den norske geografiske infrastrukturen, og koble sammen dataprodusenter og databrukere. Kort sagt skal nye geonorge.no være stedet for å finne og laste ned geografisk informasjon i Norge. Man skal ikke trenge å lete andre steder, sier Simen Slotta.

Geoportalen skal først og fremst bli et sted for fagbrukere, eller profesjonelle brukere. Men det skal også bli enkelt for alle å søke etter, se på og laste ned kartdata og koble seg på ulike karttjenester. Geoportalen vil effektivisere flyten av geografiske data i Norge, og gi store samfunnsgevinster, spesielt for offentlig forvaltning. Man ser imidlertid også store muligheter i tiden fremover for at private og næringslivet kan bruke et stadig større tilfang av kvalitetssikrede og fritt tilgjengelige offentlige kartdata som grunnlag for innovasjon og tjenesteutvikling.

Som medlem i samordningsgruppen for geografisk informasjon, som er det utøvende organet og beslutningsmyndighet for partene i Norge digitalt-samarbeidet, er Kystverket sentral i utviklingen av den nye portalen. Arbeidet ledes av Kartverket.

Geodatastrategi

Parallelt med utviklingen av den nye geoportalen arbeider samordningsgruppen med en Nasjonal geodatastrategi. Den ferdige strategien, som har en tidshorisont fram mot 2025, vil bli forankret og ”eid” av Nasjonalt geodataråd, som er oppnevnt av regjeringen.

– Formålet med strategien er å sette en klar retning for arbeidet med geografisk informasjon hos både brukere og bidragsytere. Strategien trekker opp mål og prioriteringer, særlig for statlige virksomheter som Kystverket og for kommunesektoren, men bidrar også til å vise vei for andre aktører, sier Slotta, som understreker at strategien naturlig nok også gir føringer på utviklingen av portalen Geonorge.

– Geografiske data blir bare viktigere og viktigere fremover, og det foregår akkurat nå et nasjonalt løft for å legge til rette for rik anvendelse av disse dataene. Med nasjonal geodatastrategi og nye Geonorge vil vi få løftet frem og synliggjort det store potensialet som ligger i geodata samtidig som vi faktisk gjør dataene tilgjengelig for alle potensielle brukere, sier Simen Slotta.

Han oppfordrer videre alle interesserte til å sette seg inn i utkastet til ny geodatastrategi som nå foreligger.

Fakta

Geodata
data om objekter (vann, hus, veger, fyr osv), hendelser og forhold der posisjonen (sted på jorda) er en vesentlig del av informasjonen.
[St. meld. nr. 30 Norge digitalt - et felles fundament for verdiskaping]

Geodata i Kystverket

Geodata er en viktig del av Kystverket og etaten har de senere årene bygd opp omfattende infrastruktur og tjenestetilbud innen fagområdet.

Det faglige, koordinerende ansvaret for GIS og geodata i Kystverket er lagt til Geodatatjenesten ved Senter for transportplanlegging, Plan og Utredning (TPU), som er en del av Kystverket Sørøst, Arendal. Geodatatjenesten er blant annet ansvarlig for utvikling og drift av Kystverkets felles geodatainfrastruktur (databaser, kartservere, klientløsninger), oppfølging av standardiseringsarbeid, kontaktpunkt mot Norge digitalt-samarbeidet, samt sekretariat for Kystverkets geodatautvalg.

Siste nytt