Publisert: , Oppdatert:

Kystverket tilbakeviser påstander

Arbeidet i Oslofjorden i forbindelse med ny farled ble utført i tråd med gitte tillatelser. Det ble benyttet mindre sprengstoff enn det som er normalt på tilsvarende jobber.

Utbyggingsleder i Kystverket Frøydis Rørtveit Stensvik.

Kystverket vil i løpet av et halvt år være ferdig med oppmerking av ny farled inn til Oslo. Feilinformasjon publisert i media fra andre kilder enn Kystverket kan føre til utrygghet.

Entreprenøren Wasa Dredging avviser at de skal ha overladet hullene for at arbeidet skulle gå fortest mulig. Påstanden er feil om at sprengstoffet som ikke fikk plass i hullene har spredd seg på havbunnen.

Benyttet mindre enn ellers

Entreprenørens prosjektleder, Daniel Backlund fra Wasa Dredging, forklarer her:

– Det ble tvert imot brukt mindre mengder sprengstoff enn normalt på tilsvarende jobber. Vi måtte gjennomføre forsiktig sprengning en rekke steder av hensyn til blant annet nærliggende nautiske installasjoner, sier han.

Backlund legger til at det finnes logger der det dokumenteres hvilken sprengstoffmengde som er brukt helt ned til hvert enkelt borehull.

Formelle feil

Kystverket understreker at det fysiske arbeidet i og på fjorden ble utført i tråd med tillatelser fra miljømyndighetene. Forelegget som også er omtalt, har heller ingen sammenheng med bruk av sprengstoff i prosjektet, eller arbeidet på og i sjøen. Det dreier seg om formalia.

– Det ble underveis i prosjektet påpekt fire avvik på formalitetene rundt tillatelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette handlet om dokumentasjon og kontrollsystemer, som ble ryddet opp i så snart vi ble gjort oppmerksomme på det. Kystverket har akseptert at det var slike forbedringspotensial, men i likhet med Miljødirektoratet var vi ikke enige i at alvorlighetsgraden skulle ført til forelegg. Likevel vedtok vi forelegget på 200.000 kroner for å slippe å bruke mer ressurser på det, forklarer utbyggingsleder i Kystverket Frøydis Rørtveit Stensvik.

Betydelig miljøfokus

Kystverket understreker at prosjektet har hatt stort fokus på å forhindre negativ påvirkning på miljøet. Det er brukt betydelige ressurser på å utrede miljørisiko i prosjektet. Det har dessuten beviselig blitt vurdert avbøtende tiltak – også i det tidsrommet overtredelsene skal ha forekommet.

I Miljødirektoratets brev til påtalemyndigheten opplyses det også at arbeidet «… ikke har ført til dokumenterte nevneverdige miljøkonsekvenser ut over de miljøkonsekvensene som ble lagt til grunn i tillatelsen som akseptable.»

Her finner du dokumentasjonen som hører til "Innseiling Oslo"-prosjektet. Kystverket har sendt ut detaljerte dokumenter på forespørsel, utover rapportene og utredningene som nå ligger tilgjengelig på etatens nettside.

Spekulerer aldri i lovbrudd

Prosjektlederen legger til at Kystverket tilstreber å holde seg innenfor de tillatelser som er gitt.

– Derfor kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i påstandene om at vi, fylkesmenn eller Miljødirektoratet har spekulert i begå lovbrudd, sier Stensvik.

Siste nytt